కరెంటు అఫైర్స్ Quiz for AP Grama Sachivalayam - 26 - April - 2019

  • 1. 2019, జూలై 19-21 వరకూ గ్లోబల్ హైల్త్ సమిట్ 13 వ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరగనుంది?
   A.) ముంబై
   B.) న్యూఢిల్లీ
   C.) హైదరాబాద్
   D.) చెన్నై

Answer: Option 'C'

హైదరాబాద్కరెంటు అఫైర్స్ Quiz - 26 - April - 2019 Download Pdf