యూరోపియన్ ల రాక - Advent of Europeans Questions and Answers

1.

భారతదేశంలో పోర్చుగీసు వారి ప్రధాన కేంద్రం?

   A.) కొచ్చి
   B.) గోవా
   C.) బస్పైన్
   D.) డయ్యు

Answer: Option 'B'

గోవా

2.

బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి ఎన్ని నౌకాయానాలు నిర్వహించారు?

   A.) 2
   B.) 3
   C.) 4
   D.) 5

Answer: Option 'C'

4

3.

వాస్కోడిగామా భారతదేశానికి రెండవసారి వచ్చింది ఎప్పుడు?

   A.) క్రి.శ 1502
   B.) క్రీ.శ 1498
   C.) క్రీ.శ 1506
   D.) క్రీ.శ 1558

Answer: Option 'A'

క్రి.శ 1502

4.

కలకత్తా నగర నిర్మాత ఎవరు?

   A.) స్టీఫెన్ సన్ 
   B.) జాబ్ ఛార్నాక్
   C.) ఫ్రాన్సిస్ డౌ 
   D.) హాకిన్స్

Answer: Option 'B'

జాబ్ ఛార్నాక్

5.

పోర్చుగీసు యువరాణి కాథరిన్ బ్రిగాంజా మరియు బ్రిటన్ యువరాజు చార్లెస్ - 2 ల మధ్య వివాహం జరిగిన సంవత్సరం?

   A.) 1661
   B.) 1631
   C.) 1641
   D.) 1651

Answer: Option 'A'

1661

6.

క్రీ.శ 1500 సంవత్సరం జామెరిన్ పై దాడి చేసిన పోర్చుగీసు వారు ఎవరు?

   A.) పెడ్రో అలావెరెస్ కాబ్రల్
   B.) వాస్కోడిగామా 
   C.) నికోలవ్ కొయిల్హో
   D.) పాలొదగామ

Answer: Option 'A'

పెడ్రో అలావెరెస్ కాబ్రల్

7.

నీలి నీటి విధానంను రద్దు చేసింది ఎవరు?

   A.) ప్రాన్సిస్ - డి - ఆల్మీడ్డా
   B.) అల్బుక్వెర్క్
   C.) నీనా - ద - కున్హ
   D.) మార్టిన్ ఆల్ ఫాన్సోధిసౌజ

Answer: Option 'B'

అల్బుక్వెర్క్

8.

బ్రిటిష్ వారు మొట్టమొదటిసారి స్థావరం ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం?

   A.) క్రీ.శ 1606
   B.) క్రీ.శ 1616
   C.) క్రీ.శ 1617
   D.) క్రీ.శ 1618

Answer: Option 'D'

క్రీ.శ 1618
 

9.

ప్రోర్చుగీసు వారు గోవా లో మొదటి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం?

   A.) 1556
   B.) 1552
   C.) 1558
   D.) 1554

Answer: Option 'A'

1556

10.

కాన్స్టాంటినోపుల్ ను ఆక్రమించిన టర్కీ రాజు ఎవరు?

   A.) జాన్ - 2
   B.) ఇమ్మాన్యువల్ - 2
   C.) మహ్మద్ - 2
   D.) హెన్నీ

Answer: Option 'C'

మహ్మద్ - 2

11.

వాస్కోడిగామా కు స్వాగతం పలికిన కాలికట్ రాజు ఎవరు?

   A.) అబ్దుల్ నజీబ్ మజీద్
   B.) భార్చోడా
   C.) జామెరిన్
   D.) అబ్దుల్ లతీఫ్ 

Answer: Option 'C'

జామెరిన్

12.

బ్రిటిష్ వారు సూరత్ వద్ద రెండవ స్థావరం ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం?

   A.) క్రి.శ. 1613
   B.) క్రి.శ. 1606
   C.) క్రి.శ. 1616
   D.) క్రి.శ. 1618

Answer: Option 'A'

క్రి.శ. 1613

13.

పోర్చుగీసు గవర్నర్ అయిన అల్బుక్వెర్క్ గోవా ను ఆక్రమించుటలో సహాయపడిన విజయనగర రాజు?

   A.) రెండవ దేవరాయలు 
   B.) సాళువ నరసింహరాయలు 
   C.) వెంకటపతి రాయులు 
   D.) శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు 

Answer: Option 'D'

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు 

14.

అల్బుక్వెర్ గోవా ను బీజాపూర్ నుండి ఆక్రమించిన సంవత్సరం?

   A.) క్రీ.శ. 1510
   B.) క్రీ.శ. 1540
   C.) క్రీ.శ. 1530
   D.) క్రీ.శ. 1520

Answer: Option 'A'

క్రీ.శ. 1510

15.

కేఫ్  అఫ్ స్టార్మ్ కు కేఫ్ అఫ్ గుడ్ హౌస్ అని పేరు పెట్టిన రాజు?

   A.) జాన్ - 2  
   B.) ఇమాన్యువల్ - 2  
   C.) హేన్రి
   D.) జాన్ - 1

Answer: Option 'A'

జాన్ - 2  

16.

బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండీయా కంపెనీ ని 1599 లో స్థాపించిన సంస్థ?

   A.) మర్చంట్ గ్రూప్  
   B.) వి.ఓ.సి. 
   C.) ట్రాంకో బార్  
   D.) మర్చంట్ అడ్వాంచర్స్ గ్రూప్ 

Answer: Option 'D'

మర్చంట్ అడ్వాంచర్స్ గ్రూప్ 

17.

వాస్కోడిగామా భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని ఎప్పుడు కనుగొన్నాడు?

   A.) 1498 - మే - 17
   B.) 1498 - జూన్ - 17
   C.) 1498 - జులై  - 17
   D.) 1498 - ఆగస్టు  - 17

Answer: Option 'A'

1498 - మే - 17

18.

1498 - 1500 సంవత్సరాలలో ఏర్పడ్డ పోర్చుగీస్ కంపెనీ పేరు?

   A.) ఎస్టోడ ఇండియా 
   B.) వి ఓ సి  
   C.) సి డి ఓ
   D.) ఎమ్ ఏ జీ త  

Answer: Option 'A'

ఎస్టోడ ఇండియా 

19.

ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా స్థాపన జరిగినది?.

   A.) 1602
   B.) 1616
   C.) 1664
   D.) 1624

Answer: Option 'C'

1664

20.

1845 డౌన్స్ స్థావరాలు అయిన సెరంపూర్ (ప.బె), ట్రాంకో బార్ (తమిళనాడు) లను 120 లక్షలకు కొన్న బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్?

   A.) సహార్టిజ్ - 1
   B.) హార్టిజ్ - 2
   C.) ఎలాన్ బార్ 
   D.) డల్హౌసీ

Answer: Option 'A'

సహార్టిజ్ - 1


యూరోపియన్ ల రాక - Advent of Europeans Download Pdf