ఆది ఆంధ్ర ఉద్యమాలు Andhra Movements - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

నిమ్నజాతుల చరిత్ర గ్రంథ రచయిత

   A.) జ్వాలా రంగస్వామి
   B.) ఉండ్రు తాతయ్య 
   C.) అరిగే రామస్వామి
   D.) యం.ఎల్. ఆదయ్య

Answer: Option 'A'

జ్వాలా రంగస్వామి


ఆది ఆంధ్ర ఉద్యమాలు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర Download Pdf

Recent Posts