ఆంద్రప్రదేశ్ లో అడవులు - జీవ వైవిధ్యత - Forest and Biodiversity MCQs in Telugu

1.

రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో అడవుల శాతం 

   A.) 20%
   B.) 22.3%
   C.) 24%
   D.) 21.58%

Answer: Option 'D'

21.58%

DigitalOcean Referral Badge

2.

రాష్ట్రం లో అడవులు ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్న జిల్లా 

   A.) కడప 
   B.) చిత్తూరు 
   C.) అనంతపురం 
   D.) విశాఖపట్నం 

Answer: Option 'A'

కడప 

DigitalOcean Referral Badge

3.

రాష్ట్రంలో అటవీసాంద్రత (శాతంపరంగా) ఎక్కువగా గల జిల్లా

   A.) కడప 
   B.) చిత్తూర్ 
   C.) విశాఖపట్నం 
   D.) అనంతపురం 

Answer: Option 'D'

అనంతపురం 

DigitalOcean Referral Badge

4.

రాష్ట్రంలో అరుదైన పక్షి 

   A.) కలివి కోడి 
   B.) బట్టమేకల పక్షి 
   C.) పెలికాన్ కొంగలు 
   D.) సైబీరియన్ కొంగలు 

Answer: Option 'A'

కలివి కోడి 

DigitalOcean Referral Badge

5.

రాష్ట్రంలో అరుదైన వృక్షం 

   A.) టేకు 
   B.) మోదుగ 
   C.) ఎర్రచందనం 
   D.) మంచి గంధం 

Answer: Option 'C'

ఎర్రచందనం 

DigitalOcean Referral Badge

ఆంద్రప్రదేశ్ లో అడవులు - జీవ వైవిధ్యత Download Pdf