ఆంద్రప్రదేశ్ నేలలు లేదా మృత్తికలు

  • 1. ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్న నేలలు ఏవి?
   A.) ఎర్రనేలలు 
   B.) నల్లరేగడి నేలలు 
   C.) లాటరైట్ నేలలు 
   D.) ఒండ్రుమట్టి నేలలు

Answer: Option 'A'

ఎర్రనేలలు 

  • 2. ఆంద్రప్రదేశ్ లో క్రింద తెలిపిన ఏ ప్రాంతాలలో లేటరైట్ నేలలు విస్తరించి ఉన్నాయి.
   A.) సూళ్లూరు పేట 
   B.) సత్య వేడ్
   C.) కావలి
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ 

  • 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నల్లరేగడి నేలలు అతితక్కువగా విస్తరించి ఉన్న జిల్లా 
   A.) కడప 
   B.) కర్నూల్ 
   C.) నెల్లూరు 
   D.) చిత్తూర్ 

Answer: Option 'D'

చిత్తూర్ 

  • 4. ప్రత్తిపంటకు అనుకూలమైన నేలలు ఏవి?
   A.) ఎర్రనేలలు 
   B.) నల్లరేగడి నేలలు 
   C.) ఒండ్రుమట్టి నేలలు
   D.) లాటరైట్ నేలలు 

Answer: Option 'B'

నల్లరేగడి నేలలు 

  • 5. రాష్ట్రంలో తోట పంటలకు అనుకూలమైన నేలలు ఏవి? 
   A.) ఎర్ర నేలలు 
   B.) నల్లరేగడి నేలలు 
   C.) లాటరైట్ నేలలు 
   D.) ఒండ్రు మట్టి నేలలు 

Answer: Option 'C'

లాటరైట్ నేలలు ఆంద్రప్రదేశ్ నేలలు లేదా మృత్తికలు Download Pdf