ఆంద్రప్రదేశ్ నేలలు లేదా మృత్తికలు

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్న నేలలు ఏవి?

   A.) ఎర్రనేలలు 
   B.) నల్లరేగడి నేలలు 
   C.) లాటరైట్ నేలలు 
   D.) ఒండ్రుమట్టి నేలలు

Answer: Option 'A'

ఎర్రనేలలు 

DigitalOcean Referral Badge

2.

ఆంద్రప్రదేశ్ లో క్రింద తెలిపిన ఏ ప్రాంతాలలో లేటరైట్ నేలలు విస్తరించి ఉన్నాయి.

   A.) సూళ్లూరు పేట 
   B.) సత్య వేడ్
   C.) కావలి
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ 

DigitalOcean Referral Badge

3.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నల్లరేగడి నేలలు అతితక్కువగా విస్తరించి ఉన్న జిల్లా 

   A.) కడప 
   B.) కర్నూల్ 
   C.) నెల్లూరు 
   D.) చిత్తూర్ 

Answer: Option 'D'

చిత్తూర్ 

DigitalOcean Referral Badge

4.

ప్రత్తిపంటకు అనుకూలమైన నేలలు ఏవి?

   A.) ఎర్రనేలలు 
   B.) నల్లరేగడి నేలలు 
   C.) ఒండ్రుమట్టి నేలలు
   D.) లాటరైట్ నేలలు 

Answer: Option 'B'

నల్లరేగడి నేలలు 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

రాష్ట్రంలో తోట పంటలకు అనుకూలమైన నేలలు ఏవి? 

   A.) ఎర్ర నేలలు 
   B.) నల్లరేగడి నేలలు 
   C.) లాటరైట్ నేలలు 
   D.) ఒండ్రు మట్టి నేలలు 

Answer: Option 'C'

లాటరైట్ నేలలు 

DigitalOcean Referral Badge

ఆంద్రప్రదేశ్ నేలలు లేదా మృత్తికలు Download Pdf