ఆంధ్ర ర్రాష్ట ఉద్యమం - ప్రత్యేకాంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

విజ్ఙానం చంద్రికామండలి ఎక్కడ స్థాపించబడింది?

   A.) విజయవాడ
   B.) హనుమకొండ
   C.) వరంగల్లు
   D.) హైదరాబాద్

Answer: Option 'D'

హైదరాబాద్


ఆంధ్ర ర్రాష్ట ఉద్యమం - ప్రత్యేకాంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ Download Pdf

Recent Posts