జమీందారీ వ్యతిరేఖ, కిసాన్ ఉద్యమాలు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs Anti-Zemindari and Kisan movements MCQs

1.

ఏ జమిందారీ లో గాంధీజీ పర్యటించి అహింస మార్గంలో భూమి హక్కులు సాధించాలని పిలుపునిచ్చారు?

   A.) మునగాల
   B.) శ్రీకాకుళం
   C.) చల్లపల్లి
   D.) వేంకటగిరి

Answer: Option 'D'

వేంకటగిరి


జమీందారీ వ్యతిరేఖ, కిసాన్ ఉద్యమాలు Download Pdf

Recent Posts