ఐరోపా వాసుల రాక - 1857 తిరుగుబాటు ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

వందవాసి యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది?

   A.) 1758
   B.) 1760
   C.) 1759
   D.) 1755

Answer: Option 'B'

1760


ఐరోపా వాసుల రాక - 1857 తిరుగుబాటు Download Pdf

Recent Posts