అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System MCQs - Biology

1.

జంతువులలోని అస్థిమజ్జ నిర్వహించే క్రియ?

   A.) మూత్రపిండాలకు సహాయం
   B.) రక్తకణోత్పత్తి
   C.) కాలేయానికి సహాయం
   D.) రక్తపీడన నియంత్రణ

Answer: Option 'B'

రక్తకణోత్పత్తి

2.

అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో ఉండే ఎముకల సంఖ్య?

   A.) 300
   B.) 320
   C.) 330
   D.) 340

Answer: Option 'A'

300

3.

మానవుడి శరీరంలో (పెద్దవారిలో) ఎముకల సంఖ్య? 

   A.) 330
   B.) 260
   C.) 206
   D.) 220

Answer: Option 'C'

206

4.

మానవుడి పుర్రెలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ? 

   A.) 22
   B.) 24 
   C.) 26
   D.) 20

Answer: Option 'A'

22

5.

క్రింది వానిలో ఎముక ఏది?

   A.) పీమర్
   B.) ఫిబ్యూలా 
   C.) స్టెఫిన్ 
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ 

అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System Download Pdf

<

Recent Posts