మొక్కల వర్గీకరణ - Plant Classification MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

Venus Fly Trap అని ఏ మొక్కను పిలుస్తారు?

   A.) డయోనియా 
   B.) యుట్రీ క్యూలేరియా 
   C.) నెపంథాస్ 
   D.) డ్రసిరా 

Answer: Option 'A'

డయోనియా 

DigitalOcean Referral Badge

2.

శైవలాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు?

   A.) మైకాలజీ
   B.) పేలినాలజీ
   C.) టెరిడాలజీ
   D.) పైకాలజీ

Answer: Option 'D'

పైకాలజీ

DigitalOcean Referral Badge

3.

‘మొదటి నేల మొక్కలు’గా వేటిని పేర్కొంటారు?

   A.) జిమ్నోస్పెర్మ్స్
   B.) బ్రయోఫైటా
   C.) శైవలాలు
   D.) టెరిడోఫైటా

Answer: Option 'B'

బ్రయోఫైటా

DigitalOcean Referral Badge

4.

కిందివాటిలో జీవ ఎరువుగా ఉపయోగపడేవి ఏవి?

   A.) అజొల్లా
   B.) రైజోబియం
   C.) నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ఆంథిరీడియం అంటే ఏమిటి?

   A.) పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగం
   B.) స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి భాగం
   C.) అండకోశం
   D.) కేసరావళి

Answer: Option 'A'

పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగం

DigitalOcean Referral Badge

6.

కిందివాటిలో మైకోరైజాలో ఉండేది ఏది?

   A.) శిలీంధ్రం
   B.) శైవలం
   C.) ఎ, బి
   D.) నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు

Answer: Option 'A'

శిలీంధ్రం

DigitalOcean Referral Badge

7.

‘అగార్ - అగార్’ వేటి నుంచి లభిస్తుంది?

   A.) గ్రాసిల్లేరియా 
   B.) క్లామిడోమోనాస్
   C.) నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

గ్రాసిల్లేరియా 

DigitalOcean Referral Badge

8.

పెన్సిలిన్‌ను ఎవరు కనుగొన్నారు?

   A.) వాక్స్‌మన్
   B.) అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్
   C.) వాట్సన్
   D.) లివెన్ హక్

Answer: Option 'B'

అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్

DigitalOcean Referral Badge

9.

జీవ పరిణామం ప్రకారం పుష్పించని మొక్కల్లో చివరి దశలో ఉండేవి?

   A.) బ్రయోఫైటా
   B.) టెరిడోఫైటా
   C.) శిలీంధ్రాలు
   D.) శైవలాలు

Answer: Option 'B'

టెరిడోఫైటా

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

‘వృక్ష రాజ్య తివాచీలు’గా ఏ మొక్కలను పేర్కొంటారు?

   A.) శైవలాలు
   B.) శిలీంధ్రాలు
   C.) బ్రయోఫైటా
   D.) టెరిడోఫైటా

Answer: Option 'C'

బ్రయోఫైటా

DigitalOcean Referral Badge

మొక్కల వర్గీకరణ - Plant Classification Download Pdf

Recent Posts