మొక్కల వర్గీకరణ - Plant Classification MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

1.

శైవలాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు?

   A.) మైకాలజీ
   B.) పేలినాలజీ
   C.) టెరిడాలజీ
   D.) పైకాలజీ

Answer: Option 'D'

పైకాలజీ

2.

జీవ పరిణామం ప్రకారం పుష్పించని మొక్కల్లో చివరి దశలో ఉండేవి?

   A.) బ్రయోఫైటా
   B.) టెరిడోఫైటా
   C.) శిలీంధ్రాలు
   D.) శైవలాలు

Answer: Option 'B'

టెరిడోఫైటా

3.

కిందివాటిలో అలంకరణ కోసం పెంచే పుష్పించని మొక్కలు ఏవి?

   A.) బ్రయోఫైటా
   B.) శైవలాలు
   C.) శిలీంధ్రాలు
   D.) టెరిడోఫైటా

Answer: Option 'D'

టెరిడోఫైటా

4.

ఆంథిరీడియం అంటే ఏమిటి?

   A.) పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగం
   B.) స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి భాగం
   C.) అండకోశం
   D.) కేసరావళి

Answer: Option 'A'

పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగం

5.

కిందివాటిలో మైకోరైజాలో ఉండేది ఏది?

   A.) శిలీంధ్రం
   B.) శైవలం
   C.) ఎ, బి
   D.) నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు

Answer: Option 'A'

శిలీంధ్రం

6.

‘మొదటి నేల మొక్కలు’గా వేటిని పేర్కొంటారు?

   A.) జిమ్నోస్పెర్మ్స్
   B.) బ్రయోఫైటా
   C.) శైవలాలు
   D.) టెరిడోఫైటా

Answer: Option 'B'

బ్రయోఫైటా

7.

మొక్కల్లో ‘ఫ్రాండ్‌‌స’ అనేవి?

   A.) వేర్లు
   B.) పత్రాలు
   C.) కాండం
   D.) పుష్పాలు

Answer: Option 'B'

పత్రాలు

8.

జన్యుశాస్త్ర ప్రయోగాల్లో వేటిని ఉపయోగిస్తారు?

   A.) న్యూరోస్పొరా
   B.) అగారికస్
   C.) అజొల్లా
   D.) రైజోబియం

Answer: Option 'A'

న్యూరోస్పొరా

9.

జీవ పరిణామం ప్రకారం పుష్పించని మొక్కల్లో చివరి దశలో ఉండేవి?

   A.) బ్రయోఫైటా
   B.) టెరిడోఫైటా
   C.) శిలీంధ్రాలు
   D.) శైవలాలు

Answer: Option 'B'

టెరిడోఫైటా

10.

‘వృక్ష రాజ్య తివాచీలు’గా ఏ మొక్కలను పేర్కొంటారు?

   A.) శైవలాలు
   B.) శిలీంధ్రాలు
   C.) బ్రయోఫైటా
   D.) టెరిడోఫైటా

Answer: Option 'C'

బ్రయోఫైటా

11.

‘వృక్ష రాజ్య తివాచీలు’గా ఏ మొక్కలను పేర్కొంటారు?

   A.) శైవలాలు
   B.) శిలీంధ్రాలు
   C.) బ్రయోఫైటా
   D.) టెరిడోఫైటా

Answer: Option 'C'

బ్రయోఫైటా

12.

‘కెల్ఫ్స్’ అనేవి ఏ వర్గానికి చెందుతాయి?

   A.) శిలీంధ్రాలు
   B.) శైవలాలు
   C.) బ్రయోఫైటా
   D.) బ్యాక్టీరియా

Answer: Option 'B'

శైవలాలు

13.

కిందివాటిలో జీవ ఎరువుగా ఉపయోగపడేవి ఏవి?

   A.) అజొల్లా
   B.) రైజోబియం
   C.) నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

14.

వ్యోమగాములు ఆహారం కోసం ఉపయోగించే శైవలం ఏది?

   A.) క్లోరెల్లా
   B.) వాల్‌వాక్స్
   C.) స్పైరులినా
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

క్లోరెల్లా

15.

కిందివాటిలో ఎరువుగా ఉపయోగపడే శైవలం ఏది?

   A.) స్పైరోగైరా
   B.) క్లామిడోమోనాస్
   C.) స్పైరులినా
   D.) డయాటమ్స్

Answer: Option 'D'

డయాటమ్స్

16.

లెకైన్స్ లో ఉండేవి?

   A.) శిలీంధ్రం, శైవలం 
   B.) శైవలం, బ్రయోఫైటా
   C.) బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా
   D.) శిలీంధ్రం, బ్రయోఫైటా

Answer: Option 'A'

శిలీంధ్రం, శైవలం 

17.

‘అగార్ - అగార్’ వేటి నుంచి లభిస్తుంది?

   A.) గ్రాసిల్లేరియా 
   B.) క్లామిడోమోనాస్
   C.) నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

గ్రాసిల్లేరియా 

18.

Venus Fly Trap అని ఏ మొక్కను పిలుస్తారు?

   A.) డయోనియా 
   B.) యుట్రీ క్యూలేరియా 
   C.) నెపంథాస్ 
   D.) డ్రసిరా 

Answer: Option 'A'

డయోనియా 

19.

‘అయోడిన్’ దేని నుంచి లభిస్తుంది?

   A.) క్లామిడోమోనాస్
   B.) క్లాడోపొరా
   C.) లామినేరియా
   D.) క్లోరెల్లా

Answer: Option 'C'

లామినేరియా

20.

పెన్సిలిన్‌ను ఎవరు కనుగొన్నారు?

   A.) వాక్స్‌మన్
   B.) అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్
   C.) వాట్సన్
   D.) లివెన్ హక్

Answer: Option 'B'

అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్


మొక్కల వర్గీకరణ - Plant Classification Download Pdf

Recent Posts