శ్వాసవ్యవస్థ MCQs - Respiratory System - Biology

1.

కింది వాటిని జతపర్చండి.
పట్టిక-1                   పట్టిక-2
ఎ) బుక్‌గిల్స్         1. కింగ్ క్రాబ్
బి) గిల్‌బాస్కెట్     2. డిప్నోయ్
సి) బుక్ లంగ్‌‌స    3. చేప, సైక్లోస్టోన్
డి) లంగ్ ఫిష్        4. సాలీడు, తేలు
                            5. క్రాబ్

   A.) ఎ-2 బి-3 సి-4 డి-1
   B.) ఎ-3 బి-4 సి-1 డి-2
   C.) ఎ-5 బి-2 సి-1 డి-4
   D.) ఎ-1 బి-3 సి-4 డి-2

Answer: Option 'D'

ఎ-1 బి-3 సి-4 డి-2

2.

మూత్ర పిండాల్లోని ఏ భాగంలో మూత్రం వడబోత జరుగుతుంది? 

   A.) వృక్కం (నెఫ్రాన్)
   B.) మూత్రకోశం
   C.) వృక్క ధమని
   D.) ప్రసేకం

Answer: Option 'A'

వృక్కం (నెఫ్రాన్)

3.

కింది వాటిలో హీమోగ్లోబిన్ దేనితో ఎక్కువ ఎఫినిటీ కలిగి ఉంటుంది?

   A.) CO2
   B.) N2
   C.) CO
   D.) SO2

Answer: Option 'C'

CO

4.

శాస్త్రీయంగా పులియబెట్టడమంటే?

   A.) ఆక్సిజన్‌లో చక్కెరను అసంపూర్ణంగా ఆక్సీకరణం చెందించడం
   B.) ఆక్సిజన్ లేకుండా చక్కెరను సంపూర్ణంగా ఆక్సీకరణం చెందించడం
   C.) ఆక్సిజన్ లేకుండా చక్కెరను అసంపూర్ణంగా ఆక్సీకరణం చెందించడం
   D.) ఆక్సిజన్‌లో చక్కెరను సంపూర్ణంగా ఆక్సీకరణం చెందించడం

Answer: Option 'C'

ఆక్సిజన్ లేకుండా చక్కెరను అసంపూర్ణంగా ఆక్సీకరణం చెందించడం

5.

పురుషుల గొంతు కంటే స్త్రీల గొంతు ఎందుకు కీచుగా ఉంటుంది? 

   A.) అధిక పీడన వ్యాప్తి
   B.) అల్పపీడన వ్యాప్తి
   C.) అధిక కంపన పరిమితి 
   D.) అల్ప కంపన పరిమితి

Answer: Option 'D'

అల్ప కంపన పరిమితి

శ్వాసవ్యవస్థ - Respiratory System Download Pdf

Recent Posts