కుల, న్యాయ, ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాలు - Caste, Justice and Self-Esteem movements Quiz MCQs

1.

గుజరాత్ లో అగ్ర కులాల వారిని యేమని పిలిచేవారు?

   A.) ఉజాలీపరాలు
   B.) కాలీపరాలు
   C.) సవర్ణాలు
   D.) ఆవర్ణాలు

Answer: Option 'A'

ఉజాలీపరాలు

2.

పరమహంస మండలి/యాదవ సభను ఏర్పాటు చేసి అగ్ర కులాల ఆధిపత్యాన్ని ఖండించింది?

   A.) తడోబ పాండురంగ అర్కడా
   B.) కర్సన్ దాస్ ముళ్జి
   C.) గోపాల హరిదేస్ ముఖ్ 
   D.) బాలశాస్త్రి జంబేకర్  

Answer: Option 'A'

తడోబ పాండురంగ అర్కడా

3.

గుజరాత్ లో అగ్ర కులాల ఆధిపత్యమునకు వ్యతిరేఖంగా పోరాటం చేసిన మొదటి వ్యక్తి?

   A.) బాల శాస్త్రి జాంబేకర్  
   B.) తడోబా పాండురంగ తర్కడ్ 
   C.) గోపాల హరిదేశముఖ్ 
   D.) కర్సన్ దాస్ ముళ్జీ

Answer: Option 'D'

కర్సన్ దాస్ ముళ్జీ

4.

మహారాష్ట్ర లో అగ్ర కులాల ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించి మొట్టమొదటి పోరాటాలు చేసిన వ్యక్తి?

   A.) తడోబా పాండురంగ తర్కడ్ 
   B.) బాల శాస్త్రి జాంబేకర్  
   C.) గోపాల హరిదేశముఖ్ 
   D.) కర్సన్ దాస్ ముళ్జీ

Answer: Option 'C'

గోపాల హరిదేశముఖ్ 

5.

గుజరాత్ లో వంశపారంపర్యంగా బానిసత్వంలో వుండే విధానానికి గల పేరు?

   A.) గొత్తి విధానం
   B.) బానిసత్వ విధానం
   C.) హాలీ విధానం 
   D.) సవర్ణాలు

Answer: Option 'C'

హాలీ విధానం 

6.

బాలశాస్త్రి జంబేకర్ నడిపిన జర్నల్?

   A.) లూజిపేర్
   B.) పెర్హు జి ఫామ్ 
   C.) దర్పణ్
   D.) దర్శన్

Answer: Option 'C'

దర్పణ్

7.

గుజరాత్ లో అగ్ర కులాల వారిని ఏమని పిలిచేవారు?

   A.) ఆవర్ణాలు
   B.) కాలీపరాలు
   C.) సవర్ణాలు
   D.) ఉజాలీపరాలు

Answer: Option 'B'

కాలీపరాలు

8.

వెనకబడ్డ వర్గాల వారి కోసం హరిజన (దేవుని బిడ్డలు) అనే పదాన్ని మొట్టమొదటి సారిగా వాడినవారు?

   A.) గాంధీజీ
   B.) జ్యోతి బాపులే 
   C.) బి.ఆర్. అంబెడ్కర్  
   D.) కర్సన్ దాస్ ముళ్జీ

Answer: Option 'A'

గాంధీజీ

9.

కర్సన్ దాస్ ముళ్జీ అగ్ర కులాల ఆధిపత్యాన్ని ఏ పత్రిక ద్వారా ఖండించారు?

   A.) సోమ్ ప్రకాష్ 
   B.) సత్యార్థ ప్రకాష్ 
   C.) ముఖ్ నాయక్ 
   D.) సత్య ప్రకాష్ 

Answer: Option 'D'

సత్య ప్రకాష్ 

10.

ఇండిపెండెంట్ ఇండియన్ లేబర్ పార్టీ ని ఏర్పాటు చేసి వెనకబడ్డ వర్గాల వారి రాజకీయ హక్కుల కోసం పోరాటం చేసింది ఎవరు?

   A.) గాంధీజీ
   B.) జ్యోతి బాపులే 
   C.) బి.ఆర్. అంబెడ్కర్  
   D.) గోపాల హరిదేశముఖ్ 

Answer: Option 'C'

బి.ఆర్. అంబెడ్కర్  


కుల, న్యాయ, ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాలు Download Pdf