కమిటీలు - Committees Mcqs in Telugu

1.

హార్తాగ్ కమీటీ విద్యపై ఎప్పుడు నియమించారు?

   A.) 1926
   B.) 1927
   C.) 1928
   D.) 1929

Answer: Option 'D'

1929

2.

ప్రాథమిక విద్యపై చార్లెస్ ఉడ్ కమిటీని ఎప్పుడు నియమించారు?

   A.) 1853
   B.)

1854

   C.) 1855
   D.) 1856

Answer: Option 'B'

1854

3.

శాడ్లర్ కమీటీ (1917) దేనికి సంబంధించినది?

   A.) కరువు
   B.) విద్య
   C.) సైన్యం
   D.) కరెన్సీ

Answer: Option 'B'

విద్య

4.

విశ్వవిద్యాలయ విద్యపై లార్డ్ కర్జన్ రౌలింగ్ కమిటీ ని ఎప్పుడు నియమించారు?

   A.) 1902
   B.) 1903
   C.) 1904
   D.) 1905

Answer: Option 'A'

1902

5.

మాధ్యమిక విద్యపై హంటర్ కమిటీని లార్డ్ రిప్పన్ కాలంలో ఎప్పుడు నియమించారు?

   A.) 1882
   B.) 1883
   C.) 1884
   D.) 1885

Answer: Option 'A'

1882


కమిటీలు - Committees Download Pdf