ఆంధ్రలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

మహాప్రస్థానం, మరోప్రపంచం, గర్జించే రష్యా రచనలు ఎవరు రాశారు?

   A.) శ్రీ శ్రీ 
   B.) ఎన్. జి. రంగా
   C.) గరిమెళ్ళ కృష్ణమూర్తి
   D.) శివ శంకర శాస్త్రి

Answer: Option 'A'

శ్రీ శ్రీ 


ఆంధ్రలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలు Download Pdf

Recent Posts