ఆంధ్రలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జివనం - Cultural Revival in Andhra - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

ఆంధ్రదేశంలో బ్రహ్మ సమాజం సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసిందెవరు?

   A.) వేదాంతాచారి
   B.) దేశిరాజు పెదబాపయ్య 
   C.) గవర్రాజు
   D.) బసవరాజు అప్పారావు 

Answer: Option 'B'

దేశిరాజు పెదబాపయ్య 
 


ఆంధ్రలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జివనం Download Pdf

Recent Posts