తూర్పు చాళుక్యులు Eastern Chalukyas - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

ఈ క్రిందివారిలో సూర్యవంశ క్షత్రియులకు గుర్తించుము?
A. చోళులు 
B. తూర్పు చాళుక్యులు 
C. విజయనగరరాజులు 
D. గజపతుల 

   A.) AB
   B.) BC
   C.) CD
   D.) AD

Answer: Option 'D'

AD


తూర్పు చాళుక్యులు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర Download Pdf

Recent Posts