ఆర్ధిక అవస్థాపనా సదుపాయాలు - Economic Infrastructure MCQs - APPSC Group 2

1.

40 నదులు ప్రవహించడం తో నదీ రాష్ట్రం గా పిలువబడుతున్న ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని అంతరాష్ట్ర నదులు కలవు.

   A.) 5
   B.) 10
   C.) 15
   D.) 8

Answer: Option 'C'

15


ఆర్ధిక అవస్థాపనా సదుపాయాలు Download Pdf