జానపద గిరిజన సంస్కృతులు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

తీజ్ పండుగను ఎన్ని రోజులు నిర్వహిస్తారు?

   A.) 10
   B.) 9
   C.) 16
   D.) 17

Answer: Option 'B'

9


జానపద గిరిజన సంస్కృతులు Download Pdf

Recent Posts