ఆంధ్రప్రదేశ్ నైసర్గికస్వరూపం - Physical Features of Andhra Pradesh MCQs in Telugu

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

క్రింది వానిలో అతిపురాతన శిలలు 

   A.) ధార్వార్ శిలలు 
   B.) కడప శిలలు 
   C.) కర్నూల్ శిలలు 
   D.) రాజమండ్రి శిలలు 

Answer: Option 'A'

ధార్వార్ శిలలు 

DigitalOcean Referral Badge

2.

రాజమండ్రి శిల లో ప్రధానంగా లభ్యమవుతున్న ఖనిజాలు 

   A.) పెట్రోలియం మరియు సహజవాయువు 
   B.) బీచ్ శాండ్స్
   C.) కాపర్ మరియు జింక్ 
   D.) మోనో జైట్ 

Answer: Option 'A'

పెట్రోలియం మరియు సహజవాయువు 

DigitalOcean Referral Badge

3.

తూర్పు కనుమలలో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం ఏది?

   A.) జిందగాడ 
   B.) ఆరోమా 
   C.) మహేంద్రగిరి 
   D.) డాల్ఫిన్ నోస్ 

Answer: Option 'A'

జిందగాడ

DigitalOcean Referral Badge

4.

హార్స్లీ కొండలు ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి.

   A.) కడప 
   B.) అనంతపూర్ 
   C.) చిత్తూర్ 
   D.) కర్నూల్ 

Answer: Option 'C'

చిత్తూర్ 

DigitalOcean Referral Badge

ఆంధ్రప్రదేశ్ నైసర్గికస్వరూపం Download Pdf