ఇక్ష్వాకులు - Iksvakulu - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

భారతదేశంలో మొదటగా ఏర్పడ్డ ద్వీప మ్యూజియం?

   A.) అమరావతి
   B.) జగ్గయ్య పేట 
   C.) నాగార్జున కొండ 
   D.) భట్టిప్రోలు

Answer: Option 'C'

నాగార్జున కొండ 
 


ఇక్ష్వాకులు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర Download Pdf

Recent Posts