జీవ వైవిధ్యత - సంరక్షణ - Biodiversity - Protection in Telugu

1.

IN - Situ జీవ వ్యవిద్య సంరక్షణ విధానంలో ఒక కార్యక్రమం కానిది?

   A.) జాతీయ పార్కులు 
   B.) ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 
   C.) బయోస్పియర్ రిజర్వ్ 
   D.) ఉద్యానవనాలు

Answer: Option 'D'

ఉద్యానవనాలు


జీవ వైవిధ్యత - సంరక్షణ - Biodiversity - Protection Download Pdf

Recent Posts