భారతదేశము శీతోష్ణస్థితి - Climate MCQs in Telugu

1.

భారతదేశంలో అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత లు గల ప్రాంతం?

   A.) శ్రీనగర్ 
   B.) గుల్ మార్గ్ 
   C.) పహల్ గావ్ 
   D.) ద్రాస్

Answer: Option 'D'

ద్రాస్

DigitalOcean Referral Badge

భారతదేశము శీతోష్ణస్థితి - Climate Download Pdf

Recent Posts