భారతదేశం - పారిశ్రామిక రంగం - India Industries MCQs in Telugu

1.

రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో స్థాపించని ఇనుము-ఉక్కు కర్మాగారం?

   A.) భిలాయ్
   B.) దుర్గాపూర్ 
   C.) రూర్కెలా
   D.) బొకారో

Answer: Option 'D'

బొకారో


భారతదేశం - పారిశ్రామిక రంగం Download Pdf

Recent Posts