భారతదేశం - జనాభా - Indian - Population MCQs in Telugu

1.

ద్విపకల్ప భారతదేశంలో నివసిస్తున్న జాతి?

   A.) నీగ్రి టోలు
   B.) ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ 
   C.) మాంగో లాయిడ్స్ 
   D.) నారిటిక్స్

Answer: Option 'B'

ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ 

DigitalOcean Referral Badge

భారతదేశం - జనాభా Download Pdf

Recent Posts