భారతదేశ ఉనికి - క్షేత్రీయ అమరిక (Indian Geography Introduction)

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రమేది?

   A.) గుజరాత్ 
   B.) ఓడిశా 
   C.) జార్ఖండ్ 
   D.) పచ్చిమబెంగాళ్ 

Answer: Option 'C'

జార్ఖండ్ 

DigitalOcean Referral Badge

భారతదేశ ఉనికి - క్షేత్రీయ అమరిక Download Pdf

Recent Posts