భారతదేశం - నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టులు - Irrigation and Multipurpose Projects MCQs in Telugu

1.

తెలుగుగంగ నీటి ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏ నగరం నీటి సమస్య తీరుస్తున్నారు? 

   A.) బెంగళూరు
   B.) కొచ్చిన్
   C.) హైదరాబాద్ 
   D.) చెన్నై

Answer: Option 'D'

చెన్నై

DigitalOcean Referral Badge

భారతదేశం - నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టులు Download Pdf

Recent Posts