భారతదేశ నైసర్గికస్వరూపం - Physical Features of India MCQ in Telugu

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

దిల్వారా దేవాలయం ఉన్న చోటు?

   A.) మౌంట్ అబూ 
   B.) ఔరంగ బాదు 
   C.) కాశ్మిర్ 
   D.) ముంబై 

Answer: Option 'A'

మౌంట్ అబూ 

DigitalOcean Referral Badge

2.

'అమిన్ దీవులు' ఏ రాష్ట్రంలో / ప్రాంతాలలో వున్నాయి?

   A.) కర్ణాటక 
   B.) లక్షాద్విప్
   C.) అండమాన్ 
   D.) కేరళ 

Answer: Option 'B'

లక్షాద్విప్

DigitalOcean Referral Badge

3.

భారత ద్విపకల్ప పీఠభూమి ప్రధానంగా ఏ శిలలతో ఏర్పడి వుంది?

   A.) ట్రియాసిక్ రాక్స్ 
   B.) జురాసిక్ రాక్స్ 
   C.) ప్రి - కాండ్రియాన్ రాక్స్ 
   D.) కేంబ్రియన్ రాక్స్ 

Answer: Option 'D'

కేంబ్రియన్ రాక్స్ 

DigitalOcean Referral Badge

4.

దేశ వాయువ్య ప్రాంతంలో జనవరిలో సంభవించే శీతాకాల వర్షాలకు కారణం?

   A.) పశ్చిమ అలజడులు 
   B.) ఉష్ట్న మండల చక్రవాతాలు 
   C.) ఈశాన్య రుతుపవనాలు 
   D.) నైరుతి రుతుపవనాలు 

Answer: Option 'A'

పశ్చిమ అలజడులు 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

దేశ భూభాగంలో శీతాకాలంలో పొడి వాతావరణం గల ప్రాంతం?

   A.) పంజాబ్ మైదానం 
   B.) ఎగువ గంగ మైదానం 
   C.) బెంగాల్ మైదానం 
   D.) బీహార్ మైదానం 

Answer: Option 'C'

బెంగాల్ మైదానం 

DigitalOcean Referral Badge

భారతదేశ నైసర్గికస్వరూపం - Physical Features of India Download Pdf

Recent Posts