భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు - Indian National Congress meetings Mcqs in Telugu

1.

1885  డిసెంబర్ 28 న మొదటి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశం లో ఎంత మంది పాల్గొన్నారు?

   A.) 72 మంది 
   B.) 75 మంది
   C.) 76 మంది 
   D.) 74 మంది 

Answer: Option 'A'

72 మంది 

2.

1931 కరాచీ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించింది ఎవరు?

   A.) వల్లభాయి పటేల్ 
   B.) మోతీలాల్ నెహ్రు 
   C.) శ్రీనివాస అయ్యంగార్
   D.) ఎం. ఎ. ఆన్సరీ 

Answer: Option 'A'

వల్లభాయి పటేల్ 

3.

బెంగాల్ కు వర్తించే విధంగా స్వరాజ్ తీర్మానం ఏ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఆమోదించారు?

   A.) 1905 వారణాసి
   B.) 1906 కలకత్తా 
   C.) 1907 సూరత్  
   D.) 1904 బాంబే 

Answer: Option 'A'

1905 వారణాసి

4.

1905 వారణాసి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశానికి అధ్యక్షులు ఎవరు?

   A.) దాదాబాయి నౌరోజీ 
   B.) రాస్ బిహారీ బోస్ 
   C.) గోఖలే
   D.) మదన్మోహన్ మాలవ్య 

Answer: Option 'C'

గోఖలే

5.

అఖిల భారత కాంగ్రెస్ ను 'మైక్రోస్కోపిక్ మైనారిటీ' అని పేర్కొన్న గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు?

   A.) లార్డ్ కర్జన్ 
   B.) ఎల్జిన్ - 2
   C.) ల్యాండ్ డౌన్ 
   D.) లార్డ్ డఫ్రిన్ 

Answer: Option 'D'

లార్డ్ డఫ్రిన్ 

6.

అఖిల భారత కాంగ్రెస్ స్థాపన జరిగిన సంవత్సరం?

   A.) 1883
   B.) 1885
   C.) 1884
   D.) 1886

Answer: Option 'B'

1885

7.

1885 డిసెంబర్ 28 న మొదటి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశం బాంబేలో గోకుల్ తేజ్ పాల్ సంస్కృత పాఠశాలలో ఎవరి అధ్యక్షతన జరిగింది?

   A.) దాదాబాయ్ నౌరోజీ 
   B.) జార్జియుల్
   C.) బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జి
   D.) డబ్ల్యూ. సి. బెనర్జీ 

Answer: Option 'D'

డబ్ల్యూ. సి. బెనర్జీ 

8.

1929 లాహోర్ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించింది ఎవరు?

   A.) ఎం. ఎ. ఆన్సరీ 
   B.) మోతీలాల్ నెహ్రు 
   C.) శ్రీనివాస అయ్యంగార్ 
   D.) జవహర్ లాల్ నెహ్రు  

Answer: Option 'D'

జవహర్ లాల్ నెహ్రు  

9.

1928 కలకత్తా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించింది ఎవరు?

   A.) జవహర్ లాల్ నెహ్రు  
   B.) మోతీలాల్ నెహ్రు 
   C.) శ్రీనివాస అయ్యంగార్ 
   D.) ఎం. ఎ. ఆన్సరీ

Answer: Option 'B'

మోతీలాల్ నెహ్రు 

10.

అఖిల భారత కాంగ్రెస్ ను స్థాపించినది ఎవరు?

   A.) ఎ. ఓ. హ్యూమ్ 
   B.) లార్డ్ డఫ్రిన్
   C.) వెడెన్ బర్న్
   D.) డబ్ల్యూ. సి. బెనర్జీ 

Answer: Option 'A'

ఎ. ఓ. హ్యూమ్ 


భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు Download Pdf