ఆంద్రప్రదేశ్ లో జైన, బౌద్ధ మతాలు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

ఆంధ్ర దేశంలో మహా సాంఘికవాదాన్ని ప్రవేశ పెట్టింది ఎవరు?

   A.) నాగార్జునుడు
   B.) బుద్ధ ఘోషుడు
   C.) వసు బంధు 
   D.) మహా దేవ భిక్షువు

Answer: Option 'D'

మహా దేవ భిక్షువు


ఆంద్రప్రదేశ్ లో జైన, బౌద్ధ మతాలు Download Pdf

Recent Posts