కాకతీయ సామ్రాజ్యం Kakatiya dynasty - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

ఈ క్రింది వాటిలో రేచర్ల రుద్రుడు వేయించిన శాసనం ఏది?

   A.) చేబ్రోలు
   B.) ద్రాక్షారామ శాసనం
   C.) కాజీపేట శాసనం
   D.) హనుమకొండ

Answer: Option 'A'

చేబ్రోలు


కాకతీయ సామ్రాజ్యం - Kakatiya dynasty Download Pdf

Recent Posts