జాతీయవాద కవిత్వం - అభివృద్ధి - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs Nationalist Poetry - Development

1.

ఏ సంవత్సరంలో బకించంద్ర ఛటర్జీ "వందేమాతరం తో సహా 20 దేశ భక్తి కవితల సంకలనం దేశ గీతాల పేరిట ప్రచురితమైనది?

   A.) 1908
   B.) 1909
   C.) 1911
   D.) 1910

Answer: Option 'A'

1908


జాతీయవాద కవిత్వం - అభివృద్ధి Download Pdf

Recent Posts