కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు? - మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 3 MCQs

1.

కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు?

   A.) రెండు భిన్న కాంతి జనకాల దీవెన సామర్థ్యాన్ని పోల్చడం కోసం
   B.) ధ్వని ప్రత్యుత్పాదనలో
   C.) దొంగలను పట్టుకునే అలారంలో
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

2.

ఎక్స్ - కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం సాధారణ కాంతి కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం కంటే?

   A.) ఎక్కువ
   B.) తక్కువ
   C.) సమానం
   D.) రెండు రెట్లు ఎక్కువ

Answer: Option 'B'

తక్కువ

3.

పదార్థంలోని తేలిక, బరువైన ఐసోటోప్‌లను దేనితో వేరు చేస్తారు?

   A.) ఫొటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్
   B.) గిగ్గర్ ముల్లర్ కౌంటర్ 
   C.) కేథోడ్ నాళం
   D.) ఐసోట్రాన్

Answer: Option 'D'

ఐసోట్రాన్

4.

‘ఎలక్ట్రాన్ కవల కణం’గా పిలిచే పాజిట్రాన్‌ను కనుగొన్నవారు?

   A.) పౌలి
   B.) పోవెల్ 
   C.) అండర్సన్
   D.) ఒపియాలిని

Answer: Option 'C'

అండర్సన్

5.

విశ్వంలో అతి శక్తిమంతమైన కిరణాలు ఏవి?

   A.) లేజర్
   B.) ఎక్స్-కిరణాలు
   C.) కాస్మిక్
   D.) రేడియో తరంగాలు

Answer: Option 'C'

కాస్మిక్

6.

విశ్వ కిరణాలను ప్రయోగాత్మకంగా కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) విక్టర్ హెస్
   B.) ఐన్‌స్టీన్
   C.) కాంప్టన్
   D.) పౌలి

Answer: Option 'A'

విక్టర్ హెస్

7.

వైద్యరంగంలో ఏ రకమైన ఎక్స్ కిరణాలను వినియోగిస్తారు?

   A.) మృదు
   B.) కఠిన
   C.) సాధారణ
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

మృదు

8.

ఎక్స్ - కిరణాల ప్రయోజనం ఏమిటి?

   A.) స్ఫటిక నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు
   B.) పెయింటింగ్ నాణ్యతను గుర్తించడానికి వాడతారు
   C.) ప్రయాణికుల సామగ్రిని తనిఖీ చేయడంలో వినియోగిస్తారు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

9.

కఠిన కాస్మిక్ కిరణాలను ఏది వెదజల్లుతుంది?

   A.) నోవా
   B.) సూపర్ నోవా 
   C.) గ్రహాలు
   D.) సూర్యుడు

Answer: Option 'B'

సూపర్ నోవా 

10.

కాస్మిక్ కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం?

   A.) తక్కువ
   B.) ఎక్కువ
   C.) మధ్యస్థం
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

తక్కువ

కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు? ప్రశ్నలు - 3 Download Pdf