కాంతి - Light MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

1.

మానవ నేత్రం ఏ కటకంలా పని చేస్తుంది?

   A.) కుంభాకార కటకం
   B.) పుటాకార కటకం
   C.) సమతల గాజు పలక
   D.) కుంభాకార దర్పణం

Answer: Option 'A'

కుంభాకార కటకం

2.

అతినీలలోహిత కిరణాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) గెలీలియో 
   B.) గేబర్
   C.) రాంట్ జెన్
   D.) రిట్టర్

Answer: Option 'D'

రిట్టర్

3.

రిమోట్ సెన్సింగ్ విధానంలో ఉపయోగించే కిరణాలు?

   A.) మైక్రో తరంగాలు
   B.) రేడియో తరంగాలు
   C.) గామా కిరణాలు
   D.) x- కిరణాలు

Answer: Option 'A'

మైక్రో తరంగాలు

4.

అతినీలలోహిత కిరణాల ఉనికిని గుర్తించ డానికి ఏ రకమైన గాజు పదార్థంతో తయారుచేసిన కటకాలను వాడతారు?

   A.) క్వార్ట్జ్ గాజు
   B.) ఫ్లింట్ గాజు
   C.) పెరైక్స్ గాజు
   D.) సోడా గాజు

Answer: Option 'A'

క్వార్ట్జ్ గాజు

5.

కండరాల నొప్పి, పక్షవాతాన్ని నయం చేయడానికి ఉపయోగించే కిరణాలు?

   A.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   B.) రేడియో తరంగాలు
   C.) పరారుణ కిరణాలు
   D.) x కిరణాలు

Answer: Option 'C'

పరారుణ కిరణాలు

కాంతి - Light Download Pdf