కాంతి - Light MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

1.

మానవ నేత్రం ఏ కటకంలా పని చేస్తుంది?

   A.) కుంభాకార కటకం
   B.) పుటాకార కటకం
   C.) సమతల గాజు పలక
   D.) కుంభాకార దర్పణం

Answer: Option 'A'

కుంభాకార కటకం

DigitalOcean Referral Badge

2.

అతినీలలోహిత కిరణాల ఉనికిని గుర్తించ డానికి ఏ రకమైన గాజు పదార్థంతో తయారుచేసిన కటకాలను వాడతారు?

   A.) క్వార్ట్జ్ గాజు
   B.) ఫ్లింట్ గాజు
   C.) పెరైక్స్ గాజు
   D.) సోడా గాజు

Answer: Option 'A'

క్వార్ట్జ్ గాజు

DigitalOcean Referral Badge

3.

కిందివాటిలో కనిష్ట తరంగదైర్ఘ్యం ఉన్న కిరణాలు?

   A.) పరారుణ కిరణాలు 
   B.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   C.) సాధారణ కాంతి కిరణాలు
   D.) x - కిరణాలు

Answer: Option 'D'

x - కిరణాలు

DigitalOcean Referral Badge

4.

వైరస్‌లను పరిశీలించడానికి ఉపయోగించే మైక్రోస్కోప్?

   A.) సరళ సూక్ష్మదర్శిని 
   B.) సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని
   C.) ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ 
   D.) సాధారణ మైక్రోస్కోప్

Answer: Option 'C'

ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ 

DigitalOcean Referral Badge

5.

నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడేవి?

   A.) లేజర్ కిరణాలు
   B.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   C.) రేడియో తరంగాలు
   D.) మైక్రో తరంగాలు

Answer: Option 'B'

అతినీలలోహిత కిరణాలు

DigitalOcean Referral Badge

6.

కండరాల నొప్పి, పక్షవాతాన్ని నయం చేయడానికి ఉపయోగించే కిరణాలు?

   A.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   B.) రేడియో తరంగాలు
   C.) పరారుణ కిరణాలు
   D.) x కిరణాలు

Answer: Option 'C'

పరారుణ కిరణాలు

DigitalOcean Referral Badge

7.

అతినీలలోహిత కిరణాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) గెలీలియో 
   B.) గేబర్
   C.) రాంట్ జెన్
   D.) రిట్టర్

Answer: Option 'D'

రిట్టర్

DigitalOcean Referral Badge

8.

రిమోట్ సెన్సింగ్ విధానంలో ఉపయోగించే కిరణాలు?

   A.) మైక్రో తరంగాలు
   B.) రేడియో తరంగాలు
   C.) గామా కిరణాలు
   D.) x- కిరణాలు

Answer: Option 'A'

మైక్రో తరంగాలు

DigitalOcean Referral Badge

కాంతి - Light Download Pdf