కాంతి - Light MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

1.

కిందివాటిలో కనిష్ట తరంగదైర్ఘ్యం ఉన్న కిరణాలు?

   A.) పరారుణ కిరణాలు 
   B.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   C.) సాధారణ కాంతి కిరణాలు
   D.) x - కిరణాలు

Answer: Option 'D'

x - కిరణాలు

2.

కండరాల నొప్పి, పక్షవాతాన్ని నయం చేయడానికి ఉపయోగించే కిరణాలు?

   A.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   B.) రేడియో తరంగాలు
   C.) పరారుణ కిరణాలు
   D.) x కిరణాలు

Answer: Option 'C'

పరారుణ కిరణాలు

3.

నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడేవి?

   A.) లేజర్ కిరణాలు
   B.) అతినీలలోహిత కిరణాలు
   C.) రేడియో తరంగాలు
   D.) మైక్రో తరంగాలు

Answer: Option 'B'

అతినీలలోహిత కిరణాలు

4.

అతినీలలోహిత కిరణాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) గెలీలియో 
   B.) గేబర్
   C.) రాంట్ జెన్
   D.) రిట్టర్

Answer: Option 'D'

రిట్టర్

5.

మానవ నేత్రం ఏ కటకంలా పని చేస్తుంది?

   A.) కుంభాకార కటకం
   B.) పుటాకార కటకం
   C.) సమతల గాజు పలక
   D.) కుంభాకార దర్పణం

Answer: Option 'A'

కుంభాకార కటకం

కాంతి - Light Download Pdf