ధ్వని - Sound MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

కిందివాటిలో ధ్వని అతి నెమ్మదిగా దేనిలో ప్రయాణిస్తుంది?

   A.) గాలి
   B.) గాజు
   C.) నీరు
   D.) చెక్క

Answer: Option 'D'

చెక్క

DigitalOcean Referral Badge

2.

ప్రతిధ్వనిని వినేందుకు వ్యక్తికి, పరావర్తన తలానికి మధ్య ఉండాల్సిన కనిష్ట దూరం?

   A.) 6.5 మీ.
   B.) 16.5 మీ.
   C.) 16.5 సెం.మీ.
   D.) 26.5 మీ.

Answer: Option 'B'

16.5 మీ.

DigitalOcean Referral Badge

3.

మానవుడు ఒక సెకన్‌లో వినగలిగే గరిష్ట విస్పందనాల సంఖ్య?

   A.) 50
   B.) 10
   C.) 20
   D.) 28

Answer: Option 'B'

10

DigitalOcean Referral Badge

4.

స్థితిస్థాపకత ధర్మం అధికంగా ఉండే   పదార్థం?

   A.) రబ్బర్
   B.) మట్టిముద్ద
   C.) ఉక్కు
   D.) ప్లాస్టిక్

Answer: Option 'C'

ఉక్కు

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

‘స్టెతస్కోప్’ను ఎవరు కనుగొన్నారు?

   A.) పాల్సన్
   B.) బాయిల్
   C.) లెన్నెక్
   D.) ఎడిసన్

Answer: Option 'C'

లెన్నెక్

DigitalOcean Referral Badge

6.

కింది వాటిలో గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ప్రభావితం చేయనిది?

   A.) ఉష్ణోగ్రత
   B.) పీడనం
   C.) సాంద్రత
   D.) ఆర్థ్రత

Answer: Option 'B'

పీడనం

DigitalOcean Referral Badge

7.

వాయువుల్లో ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వనివేగం?

   A.) తగ్గి, పెరుగుతుంది
   B.) పెరుగుతుంది
   C.) తగ్గుతుంది
   D.) మారదు  

Answer: Option 'B'

పెరుగుతుంది

DigitalOcean Referral Badge

ధ్వని - Sound Download Pdf