కాకతీయ అనంతర యుగం - కొండవీటి రెడ్డి రాజ్యం - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

బిచ్చగాళ్లపై, వేశ్యలపై, వివాహాల పై పన్నులను ఎవరి పరిపాలనాకాలంలో విధించబడెను?

   A.) కాకతీయులు
   B.) విజయనగర కాలం
   C.) రెడ్డి రాజుల కాలం
   D.) విష్ణు కుండినుల కాలం  

Answer: Option 'B'

విజయనగర కాలం


కాకతీయ అనంతర యుగం - కొండవీటి రెడ్డి రాజ్యం Download Pdf

Recent Posts