పేదరికం, ఉద్యోగిత, నిరుద్యోగిత - Poverty Employment and Unemployment MCQs - APPSC Group 2 Bits

1.

ప్రణాళికా సంఘం 2011 - 12 సంవత్సరం నకు సంబంధించి 2013 జులై లో వేసిన అంచనా ప్రకారం దేశం లో గ్రామీణ పేదరికం శాతం 25.70% ఉండగా, ఉమ్మడి A.P.లో గ్రామీణ పేదరికం శాతం 

   A.) 13.70%
   B.) 10.96%
   C.) 21.92%
   D.) 12.45%

Answer: Option 'B'

10.96%


పేదరికం, ఉద్యోగిత, నిరుద్యోగిత Download Pdf