ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ - 1956, 1956 - 2014 మధ్య ముఖ్యమైన సామాజిక, సాంస్కతిక, చారిత్రిక సంఘటనలు

1.

ఆంద్రప్రదేశ్ కు మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి మరియు గవర్నర్ ఎవరు?

   A.) బెజవాడ గోపాలరెడ్డి - త్రివేది
   B.) టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు - త్రివేది  
   C.) నీలం సంజీవరెడ్డి - త్రివేది  
   D.) ఎన్. జి. రంగా - త్రివేది

Answer: Option 'C'

ఎన్. జి. రంగా - త్రివేది


ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ - 1956, 1956 - 2014 మధ్య ముఖ్యమైన సామాజిక, సాంస్కతిక, చారిత్రిక సంఘటనలు Download Pdf

Recent Posts