ఇండియన్ జాగ్రఫీ - భారతీయ భూగోళశాస్త్రం - Indian Geography in Telugu MCQs

396.

”Jute capital of India” is called

   A.) Mumbai
   B.) Kolkata
   C.) Pune
   D.) Patna

Answer: Option 'D'

Patna

ఇండియన్ జాగ్రఫీ MCQs Download Pdf