Basic Computer Knowledge Test Questions and Answers

సరాసరి పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Average For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

11.

x1, x2, x3, ...... xn అను \'n\' అంశాల సగటు x̄ అయిన (x1/a), (x2/a), (x3/a), .........., (xn/a) ల సగటు ఎంత?

   A.)
   B.) x̄ + a
   C.) x̄ - a
   D.) x̄/a

Answer: Option 'D'

x̄/a

12.

16a + 16b = 48 అయిన 'a' మరియు  'b' ల సగటు ఎంత?

   A.) 1.5
   B.) 2
   C.) 2.5
   D.) 3

Answer: Option 'A'

16a + 16b = 48 => a + b = 3 => (a + b)/2 = 3/2 = 1.5

13.

x మరియు 1/x ల సగటు M అయిన x2 మరియు 1/x2 ల సగటు ఎంత?

   A.) 1 - M2
   B.) 1 - 2M
   C.) 2M2 - 1
   D.) 2M2 - 1

Answer: Option 'C'

x + (1/x) = 2M => x2 + 1/x2 = (2M)2 - 2 = 4M2 - 2
=> [x2 + 1/x2]/2 = [4M2 - 2]/2 = 2M2 - 1
సూచన : x + 1/x = a అయిన x2 + 1/x2 = a2 - 2 అవుతుంది

14.

'n' సంఖ్యల సగటు 4n. ప్రతి సంఖ్య కు 'n' ను కలిపిన కొత్త సగటు?

   A.) (n + 1)4
   B.) 5n
   C.) (n + 1)5
   D.) ఏదికాదు

Answer: Option 'B'

4n + n = 5n

15.

1 నుండి 79 వరకు బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 30
   B.) 25
   C.) 35
   D.) 40

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి బేసి సంఖ్య + 1)/2 = (79 + 1)/2 = 40

16.

1 నుండి 92 వరకు సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 45
   B.) 44
   C.) 46
   D.) 47

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి సరి సంఖ్య + 2)/2 = (92 + 2)/2 = 47

17.

మొదటి '60' వరస సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 61
   B.) 59
   C.) 62
   D.) 58

Answer: Option 'A'

సరాసరి = (n + 1) = (60 + 1) = 61

18.

మొదటి '64' వరస బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 64
   B.) 63
   C.) 65
   D.) 66

Answer: Option 'A'

సరాసరి = n = 64

19.

మొదటి '23' వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి? 

   A.) 750
   B.) 754
   C.) 725
   D.) 752

Answer: Option 'D'

సరాసరి = 2/3(n + 1)(2n + 1) = 2/3(24)(47) = 16 x 47 = 752

20.

1 నుండి 35 వరకు వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి?

   A.) 484
   B.) 445
   C.) 444
   D.) 408

Answer: Option 'C'

సరాసరి = (n + 1)(n + 2)/3 = (36 x 47)/3 = 444

సరాసరి Download Pdf

Recent Posts