సరాసరి పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Average For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

మొదటి '60' వరస సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 61
   B.) 59
   C.) 62
   D.) 58

Answer: Option 'A'

సరాసరి = (n + 1) = (60 + 1) = 61

2.

x1, x2, x3, ...... xn అను \'n\' అంశాల సగటు x̄ అయిన (x1/a), (x2/a), (x3/a), .........., (xn/a) ల సగటు ఎంత?

   A.)
   B.) x̄ + a
   C.) x̄ - a
   D.) x̄/a

Answer: Option 'D'

x̄/a

3.

1 నుండి 35 వరకు వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి?

   A.) 484
   B.) 445
   C.) 444
   D.) 408

Answer: Option 'C'

సరాసరి = (n + 1)(n + 2)/3 = (36 x 47)/3 = 444

4.

మొదటి '64' వరస బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 64
   B.) 63
   C.) 65
   D.) 66

Answer: Option 'A'

సరాసరి = n = 64

5.

16a + 16b = 48 అయిన 'a' మరియు  'b' ల సగటు ఎంత?

   A.) 1.5
   B.) 2
   C.) 2.5
   D.) 3

Answer: Option 'A'

16a + 16b = 48 => a + b = 3 => (a + b)/2 = 3/2 = 1.5

6.

1 నుండి 44 వరకు వరుస బేసి  సంఖ్యల వర్గాల సరాసరి?

   A.) 645
   B.) 702
   C.) 802
   D.) 502

Answer: Option 'A'

సరాసరి = n(n + 2)/3 = 43(45)/3 = 645


సూచన : 44 వరకు చివరి బేసి సంఖ్య 43 ని 'n' గా తీసుకొనవలయును 

\r\n


సరాసరి Download Pdf

Recent Posts