రైళ్లు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Trains For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

6.

A మరియు B లు ఒక దూరము ని 30 రోజులలో, B మరియు C లు 20 రోజులలో మరియు C మరియు A లు అదే దూరము ని 15 రోజులలో పూర్తి చేస్తారు. ముగ్గురు కలసి ఆ దూరము ని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు?

   A.) 4.8 సెకన్స్
   B.) 5.5 సెకన్స్
   C.) 10.5 సెకన్స్
   D.) 7.2 సెకన్స్

Answer: Option 'D'

రైల్వే సిగ్నల్ దాటి వెళ్లాలంటే, రైలు తన పొడవు ను దాటి వెళ్ళాలి.
రైలు వేగము = 90 కి.మీ/గం. = 90 × (5/18) = 25 మీ/సె.
కావలసిన కాలము = రైలు పొడవు/ రైలు వేగం 
= (180/25) = 7.2 సెకన్స్

7.

180 మీ. పొడవుగల A అను రైలు రైలు 90 కి.మీ/గం. వేగంతో వెళ్తుంది. రైల్వే సిగ్నల్ ను ధాటి వెళ్ళుటకు అది ఎంత కాలము తీసుకొనును?

   A.) 7.2 సెకన్లు
   B.) 9.2 సెకన్లు
   C.) 9.7 సెకన్లు
   D.) 7.9 సెకన్లు

Answer: Option 'A'

రైలు వేగము = 90 కి.మీ / గం 
= 90 x (5/18) = 25 మీ/సె. 
కావలసిన కాలము = రైలు పొడవు/రైలు వేగం 
= 180/25 = 7.2 సెకన్లు.

8.

ఒక రైలు ఆగకుండా గంటకు 90 కి.మీ. వేగంతో కొంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది మరియు 72 కి.మీ./గం. వేగంతో అదే దురంను ఆగుతూ ప్రయాణిస్తుంది. అయిన గంటకు ఎన్ని నిమిషాలు రైలు ఆగుతూ వున్నది?

   A.) 9 నిమిషములు 
   B.) 8 నిమిషములు 
   C.) 10 నిమిషములు 
   D.) 12 నిమిషములు 

Answer: Option 'D'

గంటకు విరామం తీసుకునే సమయం = వేగములలోని (సరాసరి) తేడా / ఆపకుండా ప్రయాణించే వేగం గంటలో తీసుకొనే విరామ సమయం = [90 - 72)/90] × 60 = 12 నిమిషములు

9.

150 మీ. ల పొడవు గల రైలు, ఒక టెలిగ్రాఫ్ స్తంభమును 10 సెకన్ల యందు దాటి పోవును. రైలు వేగమును కనుగొనుము?

   A.) 58 కి/గం.
   B.) 54 కి/గం.
   C.) 64 కి/గం.
   D.) 59 కి/గం.

Answer: Option 'B'

రైలు వేగం = 150/10 = 15 మీ/సె. 
= 15 × 18/5 = 54 కి/గం.

10.

హైదరాబాద్ నుండి ముంబాయ్ కి రెండు రైళ్ళు 10 a.m., 11.30 a.m. కు బయలుదేరి 50 కి.మీ/గం. వేగం తో మరియు 65 కి.మీ/గం. వేగం లో ప్రయాణిస్తున్నాయి. హైదరాబాదు నుండి ఎంత దూరం లో ఆ రెండు రైళ్ళు కలుస్తాయి.

   A.) 315 km 
   B.) 325 km 
   C.) 385 km 
   D.) 375 km 

Answer: Option 'B'

∴ (x/50) - (x/65) = 11.30 - 10.00 
=> x = (3/2) × (50×65)/15 => x = 325 km 
Alternate method : కావలసిన దూరం = (11.30 - 10.00) [(50×65)/(65-50)] = (3/2) × (50×65)/15 = 325 km 

Recent Posts