విప్లవాత్మక సాహిత్యం, నాటక సంస్థలు, మహిళల భాగస్వామ్యం - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

మహాప్రస్థానం గ్రంథ రచయిత?

   A.) ఆదిభట్ల కైలాసం 
   B.) సుబ్బారావు పాణిగ్రహి 
   C.) శ్రీ శ్రీ  
   D.) విద్వాన్ విశ్వం  

Answer: Option 'A'

ఆదిభట్ల కైలాసం 


విప్లవాత్మక సాహిత్యం, నాటక సంస్థలు, మహిళల భాగస్వామ్యం Download Pdf

Recent Posts