తెలుగు లో - Model Exams in Telugu

ప్రతి రోజు 3 exams update చేస్తాము.. మీ ప్రాక్టీస్ కోసం.. దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి

हिंदी - Railway RRC RRB Group D Mock Test Series in Hindi - हिंदी

 • Dear Students,

  RRC RRB Group D Free Online Mock Test Series in Hindi in our website Indian Study Hub.

  We feel that it will helps you in your preparation We will come with a new exam daily. Make use of it and prepare well. You can practice them in our Indianstudyhub.com website.

  RRC RRB Group D Online Exams - 20 Exams


  Please read the following instructions carefully


  General Instructions:


  1. The Examination duration will be 90 minutes.


  2. There will be negative (-ve) marking and 1/3 (0.33) mark shall be deducted for each wrong answer.


  Sections No.of Questions Total Marks Duration
  General Science 25 25 90 Minutes
  Mathematics 25 25
  General Intelligence and Reasoning 30 30
  General Awareness on Current Affairs 20 20
  Total 100 100

To whom this हिंदी - Railway RRC RRB Group D Mock Test Series in Hindi - हिंदी pdf free download Question and Answers section is beneficial?

Students can learn and improve on their skillset for using हिंदी - Railway RRC RRB Group D Mock Test Series in Hindi - हिंदी effectively and can also prepare for competitive examinations like...

 • All I.B.P.S and Public Sector Bank Competitive Exam
 • Common Aptitude Test (CAT) Exams
 • UPSC Paper-II or CSAT Exams
 • SSC Competitive Exams
 • Defence Competitive Exams
 • L.I.C / G.I.C AAO and Clerk Competitive Exams
 • Railway Competitive Exam
 • University Grants Commission (UGC)
 • Career Aptitude Test (IT Companies) and etc.