శాతవాహనులు - Satavahanas - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits

1.

శాతవాహనుల సామ్రాజ్యం లోని రాష్ట్రాలు 

   A.) ఆహారాలు
   B.) భక్తులు
   C.) తాలూకాలు
   D.) మండలాలు

Answer: Option 'A'

ఆహారాలు


శాతవాహనులు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర Download Pdf

Recent Posts