సాంఘిక అవస్థాపనా సదుపాయాలు - Social Infrastructure MCQs - APPSC Groups Practice Bits

1.

మెప్మా మార్టులు (MEPMA MARTS) దీనికి ఉద్దేశించబడినవి

   A.) దుస్తులు ఉత్పత్తికి
   B.) దుస్తులు, ఇతర ఉత్పత్తులు విక్రయించుటకు 
   C.) పట్టణ నిరుద్యోగిత తగ్గించుటకు 
   D.) పట్టణ పేదలకు ఆర్ధిక సహకారానికి 

Answer: Option 'B'

దుస్తులు, ఇతర ఉత్పత్తులు విక్రయించుటకు 


సాంఘిక అవస్థాపనా సదుపాయాలు Download Pdf