సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు - Society Social Justice Rights issues

1.

"సతీసహగమనం" నిషేధ చట్టాన్ని ఎవరి కృషి ఫలితం గా ఏర్పడింది?

   A.) రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్
   B.) కందుకూరి వీరేచలింగం 
   C.) ఈశ్వర చంద్ర విద్య సాగర్ 
   D.) జ్యోతిబా పూలె 

Answer: Option 'A'

రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్

2.

తేనెను సేకరించడం ఏ గిరిజన తెగ వారికి అత్యంత నైపుణ్యం కలదు?

   A.) ఖసీలు 
   B.) చెంచులు 
   C.) బిల్లులు 
   D.) గోండులు 

Answer: Option 'B'

చెంచులు 

3.

"సొసైటీ" కి మూలమైన "సొసైటిస్" అనే పదం ఏ భాష నుండి పుట్టింది?

   A.) గ్రీకు 
   B.) లాటిన్ 
   C.) ఫ్రెంచ్ 
   D.) సంసృతం 

Answer: Option 'B'

లాటిన్ 

4.

ఎన్ని డెసిబిల్స్ కన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే శ్రావణ వైకల్యం అంటారు?

   A.) 60 డెసిబిల్స్
   B.) 40 డెసిబిల్స్
   C.) 70 డెసిబిల్స్
   D.) 55 డెసిబిల్స్

Answer: Option 'A'

60 డెసిబిల్స్

5.

జోగిని వ్యవస్థ ఏ సంస్కృతి లో భాగము?

   A.) ఆర్య సంసృతి 
   B.) ఆటవిక సంస్కృతి 
   C.) గిరిజన సంస్కృతి 
   D.) ద్రవిడ సంస్కృతి 

Answer: Option 'D'

ద్రవిడ సంస్కృతి 

సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు Download Pdf