సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు - Society Social Justice Rights issues

1.

అల్ప, బృహత సాంప్రదాయం అనే భావాలు ప్రవేశపెట్టినది ఎవరు?

   A.) ఎం. ఎన్. శ్రీనివాస్ 
   B.) రాబర్ట్ రెడ్ ఫీల్డ్ 
   C.) కార్వే 
   D.) హేన్ద్రి లూయిస్ 

Answer: Option 'B'

రాబర్ట్ రెడ్ ఫీల్డ్ 

2.

భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికరణ "అంటరాని తనాన్ని" నిషేధిస్తుంది?

   A.) 17 వ అధికరణ 
   B.) 12 వ అధికరణ 
   C.) 21 వ అధికరణ 
   D.) 14 వ అధికరణ 

Answer: Option 'A'

17 వ అధికరణ 

3.

భారతదేశం లో గ్రామీణ సమాజం పై "Indian Village" అనే అధ్యయనం చేసినది ఎవరు?

   A.) ఎస్సి. దుబే 
   B.) చార్లెస్ పిన్ 
   C.) ఎం. ఎన్. శ్రీనివాస్ 
   D.) కె. ఈశ్వరన్ 

Answer: Option 'A'

ఎస్సి. దుబే 

4.

1967 లో "Anthropological Survey of India" రూపొందించిన నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో ఎన్ని తెగలు కలవు?

   A.) 550
   B.) 815
   C.) 314
   D.) 484

Answer: Option 'C'

314

5.

"మారక వ్యవసాయానాన్ని" ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు?

   A.) పోడు వ్యవసాయం 
   B.) బేవార్ తలదహ్య 
   C.) కొమెన్ 
   D.) జూమ్ 

Answer: Option 'D'

జూమ్