సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు - Society Social Justice Rights issues

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

"సొసైటీ" కి మూలమైన "సొసైటిస్" అనే పదం ఏ భాష నుండి పుట్టింది?

   A.) గ్రీకు 
   B.) లాటిన్ 
   C.) ఫ్రెంచ్ 
   D.) సంసృతం 

Answer: Option 'B'

లాటిన్ 

DigitalOcean Referral Badge

2.

భారత సమాజ శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు?

   A.) జి.ఎస్.ఘూర్వే
   B.) ఆగస్టేకాప్టె 
   C.) సోక్రటీస్ 
   D.) మనువు 

Answer: Option 'A'

జి.ఎస్.ఘూర్వే

DigitalOcean Referral Badge

3.

మొగస్తనీస్ భారత సమాజాన్ని ఎన్ని వర్గాలుగా విభజించారు?

   A.) 5
   B.) 10
   C.) 7
   D.) 4

Answer: Option 'C'

7

DigitalOcean Referral Badge

4.

"గ్రామాలు దేశానికి పట్టుకొమ్మలు" అని అభివర్ణించింది ఎవరు?

   A.) నెహ్రు 
   B.) వల్లభాయ్ పటేల్ 
   C.) అంబెడ్కర్ 
   D.) గాంధీజీ 

Answer: Option 'D'

గాంధీజీ 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మన గ్రామీణ జనాభా శాతం ఎంత?

   A.) 65.96
   B.) 68.84
   C.) 72.01
   D.) 85.34

Answer: Option 'B'

68.84

DigitalOcean Referral Badge

6.

భారతదేశం లో గ్రామీణ సమాజం పై "Indian Village" అనే అధ్యయనం చేసినది ఎవరు?

   A.) ఎస్సి. దుబే 
   B.) చార్లెస్ పిన్ 
   C.) ఎం. ఎన్. శ్రీనివాస్ 
   D.) కె. ఈశ్వరన్ 

Answer: Option 'A'

ఎస్సి. దుబే 

DigitalOcean Referral Badge

7.

కర్షక సమాజం యొక్క ప్రధాన జీవనాధారం ఏంటి?

   A.) వ్యాపారం 
   B.) ఉద్యోగం
   C.) దోపిడీ 
   D.) వ్యవసాయం 

Answer: Option 'D'

వ్యవసాయం 

DigitalOcean Referral Badge

8.

అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తున్నారు?

   A.) May 2
   B.) June 10
   C.) May 15
   D.) April 15

Answer: Option 'C'

May 15

DigitalOcean Referral Badge

9.

అల్ప, బృహత సాంప్రదాయం అనే భావాలు ప్రవేశపెట్టినది ఎవరు?

   A.) ఎం. ఎన్. శ్రీనివాస్ 
   B.) రాబర్ట్ రెడ్ ఫీల్డ్ 
   C.) కార్వే 
   D.) హేన్ద్రి లూయిస్ 

Answer: Option 'B'

రాబర్ట్ రెడ్ ఫీల్డ్ 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

భారతదేశం లో ఎక్కువగా ఉన్న ప్రజలు ఏ వర్గానికి చెందినవారు?

   A.) శ్రామిక వర్గం 
   B.) మధ్య తరగతి వర్గం 
   C.) ఉన్నత వర్గం 
   D.) పేదరిక వర్గం 

Answer: Option 'B'

మధ్య తరగతి వర్గం 

DigitalOcean Referral Badge

సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు Download Pdf