1885 - 1947 ల మధ్య ఆంధ్ర లో జాతీయోద్యమ వ్యాప్తి మరియు సాములవాదుల పాత్ర MCQs - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

1885 లో "ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ బొంబాయి నగరమునందు స్థాపించుట జరిగెను. దీని ప్రభావము ఆంధ్రుల పై ఎట్లు ప్రసరితమాయెను?

   A.) ఆంధ్ర ప్రతినిధులు ఎక్కువ సంఖ్య లో సదస్సులో పాల్గొనుట 
   B.) జిల్లా స్థాయి సంఘములు (కాంగ్రెస్) ప్రారంభమగుట 
   C.) రైతు సంఘములు ప్రారంభమగుట 
   D.) పైన పేర్కొన్నవన్నియు 

Answer: Option 'D'

పైన పేర్కొన్నవన్నియు 


1885 - 1947 మధ్య ఆంధ్ర జాతీయోద్యమం Download Pdf

Recent Posts