సరాసరి పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Average For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

వరుస '7' సహజ సంఖ్యల సరాసరి 26 అయిన వాటిలో కనిష్ట సంఖ్య?

   A.) 21
   B.) 23
   C.) 25
   D.) 26

Answer: Option 'B'

అంశాల సంఖ్య = 7(బేసి) కావున 
మధ్య సంఖ్య = సరాసరి = 26
చిన్న సంఖ్య = 26 - 3 = 23

2.

x మరియు 1/x ల సగటు M అయిన x2 మరియు 1/x2 ల సగటు ఎంత?

   A.) 1 - M2
   B.) 1 - 2M
   C.) 2M2 - 1
   D.) 2M2 - 1

Answer: Option 'C'

x + (1/x) = 2M => x2 + 1/x2 = (2M)2 - 2 = 4M2 - 2
=> [x2 + 1/x2]/2 = [4M2 - 2]/2 = 2M2 - 1
సూచన : x + 1/x = a అయిన x2 + 1/x2 = a2 - 2 అవుతుంది

3.

మొదటి 85 సహజ సంఖ్యల సరాసరి ఎంత?

   A.) 47
   B.) 49
   C.) 39
   D.) 43

Answer: Option 'D'

సరాసరి =  (n + 1)/2 = (85 + 1)/2 = 43

4.

8 వరుస సంఖ్యల సరాసరి 6.5 అయిన కనిష్ట మరియు గరిష్ట సంఖ్యల సరాసరి ఎంత?

   A.) 4
   B.) 6.5
   C.) 7.5
   D.) 9

Answer: Option 'B'

అన్ని సంఖ్యల సరాసరి = కనిష్ట మరియు గరిష్ట సంఖ్యల సరాసరి 

5.

10 సంఖ్యల సగటు 30, ప్రతి సంఖ్యను '2' చే గుణించి మరియు '5' ను కలిపిన, 10 సంఖ్యల సగటు ఎంత?

   A.) 60
   B.) 64
   C.) 65
   D.) 68

Answer: Option 'C'

30 × 2 + 5 = 65

6.

మొదటి '6' ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 6(5/6)
   B.) 5(3/5)
   C.) 5(5/6)
   D.) 6(3/5)

Answer: Option 'A'

సరాసరి = (2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13)/6 = 41/6 = 6(5/6)    

7.

మూడు వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తం 147 అయితే మధ్య సంఖ్య?

   A.) 47
   B.) 48
   C.) 49
   D.) 51

Answer: Option 'C'

వరుస పదాల మధ్య వ్యత్యాసము సమానముగా ఉండి, అంశాల సంఖ్య (n) బేసి అయిన మధ్య సంఖ్య = సరాసరి = 147/3 = 49 

8.

1 నుండి 79 వరకు బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 30
   B.) 25
   C.) 35
   D.) 40

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి బేసి సంఖ్య + 1)/2 = (79 + 1)/2 = 40

9.

1 నుండి 92 వరకు సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 45
   B.) 44
   C.) 46
   D.) 47

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి సరి సంఖ్య + 2)/2 = (92 + 2)/2 = 47

10.

a, b, c, d, e లు వరస '5' బేసి సంఖ్యలు అయితే వాటి సరాసరి?

   A.) abcde/5
   B.) a + 4
   C.) 5(a + b + c + d + e)
   D.) a + 8

Answer: Option 'B'

వరుస బేసి సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసము '2' మరియు 'a'మొదటి బేసి సంఖ్యా అయిన
\r\nసరాసరి = [a + (a + 2) + (a + 4) + (a + 6) + (a + 8)]/5 = (5a + 20)/5 = a + 4

11.

ఒక పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారం గా 7 మంది విద్యార్థులకు, రూ. 700 లను నగదు బహుమతి రూపము లో ఇస్తుంది. ప్రతి బహుమతి, తన తరువాతి విద్యార్థి కంటే రూ. 20 లు తక్కువ. కనిష్ట బహుమతి ఎంత?

   A.) రూ. 25
   B.) రూ. 30
   C.) రూ. 40
   D.) రూ. 20

Answer: Option 'C'

సగటున ఒక్క విద్యార్థి పొందిన బహుమతి = (700/7) = రూ. 100
\r\nకనిష్ట బహుమతి = 100 - 3(20) = రూ. 40

12.

16a + 16b = 48 అయిన 'a' మరియు  'b' ల సగటు ఎంత?

   A.) 1.5
   B.) 2
   C.) 2.5
   D.) 3

Answer: Option 'A'

16a + 16b = 48 => a + b = 3 => (a + b)/2 = 3/2 = 1.5

13.

మొదటి '64' వరస బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 64
   B.) 63
   C.) 65
   D.) 66

Answer: Option 'A'

సరాసరి = n = 64

14.

1 నుండి 35 వరకు వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి?

   A.) 484
   B.) 445
   C.) 444
   D.) 408

Answer: Option 'C'

సరాసరి = (n + 1)(n + 2)/3 = (36 x 47)/3 = 444

15.

x1, x2, x3, ...... xn అను \'n\' అంశాల సగటు x̄ అయిన (x1/a), (x2/a), (x3/a), .........., (xn/a) ల సగటు ఎంత?

   A.)
   B.) x̄ + a
   C.) x̄ - a
   D.) x̄/a

Answer: Option 'D'

x̄/a

సరాసరి Download Pdf

Recent Posts