సరాసరి పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Average For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

10 సంఖ్యల సగటు 30 . ప్రతి సంఖ్యకు '5' ను కలిపినా కొత్త సగటు?

   A.) 37
   B.) 33
   C.) 38
   D.) 35

Answer: Option 'D'

సూచన : ప్రతి అంశము లో ఏ విధమయిన మార్పు జరుగునో, సగటులో కూడా అదే మార్పు జరుగును.
కొత్త సగటు = 30 + =5 = 35

2.

మొదటి '60' వరస సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 61
   B.) 59
   C.) 62
   D.) 58

Answer: Option 'A'

సరాసరి = (n + 1) = (60 + 1) = 61

3.

ఒక పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారం గా 7 మంది విద్యార్థులకు, రూ. 700 లను నగదు బహుమతి రూపము లో ఇస్తుంది. ప్రతి బహుమతి, తన తరువాతి విద్యార్థి కంటే రూ. 20 లు తక్కువ. కనిష్ట బహుమతి ఎంత?

   A.) రూ. 25
   B.) రూ. 30
   C.) రూ. 40
   D.) రూ. 20

Answer: Option 'C'

సగటున ఒక్క విద్యార్థి పొందిన బహుమతి = (700/7) = రూ. 100
\r\nకనిష్ట బహుమతి = 100 - 3(20) = రూ. 40

4.

మూడు వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తం, వాటి సరాసరి కంటే 32 ఎక్కువ అయితే వాటిలో మధ్య సంఖ్య ఎంత?

   A.) 14
   B.) 16
   C.) 18
   D.) 20

Answer: Option 'B'

సరాసరి = మధ్యసంఖ్య = x అయిన 
3x - x = 32 
=> x = 16

5.

10 సంఖ్యల సగటు 30, ప్రతి సంఖ్యను '2' చే గుణించి మరియు '5' ను కలిపిన, 10 సంఖ్యల సగటు ఎంత?

   A.) 60
   B.) 64
   C.) 65
   D.) 68

Answer: Option 'C'

30 × 2 + 5 = 65

6.

'n' అంశాల సగటు 35, తదుపరి 'n' అంశాల సగటు 37 మరియు మిగిలిన 'n' అంశాల సగటు 42 అయితే అన్ని అంశాల సగటు ఎంత?

   A.) 38
   B.) 36
   C.)
   D.) 57

Answer: Option 'A'

ప్రతి గ్రూపు లోని అంశాల సంఖ్య సమానము కావున 
\r\nఅన్ని అంశాల సగటు = సంగతుల సగటు = (35 + 37 + 42)/3 = 38

7.

a, b, c, d మరియు e లు '5' వరస సరిసంఖ్యలు. a మరియు d ల మొత్తం 164 అయిన 5 సంఖ్యల మొత్తం ఎంత?

   A.) 170
   B.) 250
   C.) 430
   D.) 410

Answer: Option 'D'

a + d = 162 => b + d = 164 
\r\nc, b మరియు d ల సగటు కావున, c = (164/2) = 82 
\r\nసంఖ్యల మొత్తం = 82 × 5 = 410

8.

మొదటి '64' వరస బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 64
   B.) 63
   C.) 65
   D.) 66

Answer: Option 'A'

సరాసరి = n = 64

9.

మొదటి 85 సహజ సంఖ్యల సరాసరి ఎంత?

   A.) 47
   B.) 49
   C.) 39
   D.) 43

Answer: Option 'D'

సరాసరి =  (n + 1)/2 = (85 + 1)/2 = 43

10.

మొదటి '23' వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి? 

   A.) 750
   B.) 754
   C.) 725
   D.) 752

Answer: Option 'D'

సరాసరి = 2/3(n + 1)(2n + 1) = 2/3(24)(47) = 16 x 47 = 752

11.

1 నుండి 92 వరకు సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 45
   B.) 44
   C.) 46
   D.) 47

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి సరి సంఖ్య + 2)/2 = (92 + 2)/2 = 47

12.

8 సంఖ్యల సగటు 20. మొదటి రెండు సంఖ్యల సగటు 15(1/2), తదుపరి '3' సంఖ్యల సగటు 21(1/3). 7వ మరియు 8వ సంఖ్యలు, 6 వ సంఖ్య కంటే 4 మరియు '7' ల చొప్పున ఎక్కువ. 8వ సంఖ్య ఎంత?

   A.) 28
   B.) 27
   C.) 22
   D.) 25

Answer: Option 'D'

6 వ సంఖ్య = x అయిన, 7వ సంఖ్య = x + 4
8 వ సంఖ్య = x + 7 అవుతుంది.
8 సంఖ్యల మొత్తం = 2 × 15(1/2) + 3 × 21(1/3) + x + (x + 4) + (x + 7) 
8(20) = 31 + 64 + 3x + 11 = 3x = 160 - 106 = 54 => x = 18
8 వ సంఖ్య = x + 7 = 18 + 7 = 25

13.

ముగ్గురు బాలుర సగటు వయస్సు 24 సంవత్సరాలు. వారి వయస్సుల మధ్య నిష్పత్తి 3 : 4 : 5 అయినా చిన్నబాలుడి వయస్సు ఎంత?

   A.) 27 సంవత్సరాలు
   B.) 24 సంవత్సరాలు
   C.) 21 సంవత్సరాలు
   D.) 18 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'D'

మొత్తం నిష్పత్తి = మొత్తం విలువ 
\r\n12 భాగాలు = 72 (6 రేట్లు)
\r\nచిన్న బాలుడి వయస్సు = 3 భాగాలు = 3 × 6 = 18

14.

మూడు వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తం 147 అయితే మధ్య సంఖ్య?

   A.) 47
   B.) 48
   C.) 49
   D.) 51

Answer: Option 'C'

వరుస పదాల మధ్య వ్యత్యాసము సమానముగా ఉండి, అంశాల సంఖ్య (n) బేసి అయిన మధ్య సంఖ్య = సరాసరి = 147/3 = 49 

15.

వరుస '7' సహజ సంఖ్యల సరాసరి 26 అయిన వాటిలో కనిష్ట సంఖ్య?

   A.) 21
   B.) 23
   C.) 25
   D.) 26

Answer: Option 'B'

అంశాల సంఖ్య = 7(బేసి) కావున 
మధ్య సంఖ్య = సరాసరి = 26
చిన్న సంఖ్య = 26 - 3 = 23

16.

మొదటి '6' ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 6(5/6)
   B.) 5(3/5)
   C.) 5(5/6)
   D.) 6(3/5)

Answer: Option 'A'

సరాసరి = (2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13)/6 = 41/6 = 6(5/6)    

17.

1 నుండి 79 వరకు బేసి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 30
   B.) 25
   C.) 35
   D.) 40

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి బేసి సంఖ్య + 1)/2 = (79 + 1)/2 = 40

18.

a, b, c మరియు 'd' అను '4' వరుస సరి సంఖ్యల సరాసరి 65 అయిన a మరియు d ల లబ్ధం ఎంత?

   A.) 4216
   B.) 1720
   C.) 1722
   D.) 1724

Answer: Option 'A'

అంశాల మధ్య వ్యత్యాసము సమానముగా ఉండి, అంశాల సంఖ్య (n)సరి అయిన మద్యపాదాల సగటు విలువ సరాసరి అవుతుంది. 
\r\nసరాసరి = (b + c)/2 = 65 => b = 64 , c = 66 
\r\na × d = 62 × 68 = 4216

19.

16a + 16b = 48 అయిన 'a' మరియు  'b' ల సగటు ఎంత?

   A.) 1.5
   B.) 2
   C.) 2.5
   D.) 3

Answer: Option 'A'

16a + 16b = 48 => a + b = 3 => (a + b)/2 = 3/2 = 1.5

20.

8 వరుస సంఖ్యల సరాసరి 6.5 అయిన కనిష్ట మరియు గరిష్ట సంఖ్యల సరాసరి ఎంత?

   A.) 4
   B.) 6.5
   C.) 7.5
   D.) 9

Answer: Option 'B'

అన్ని సంఖ్యల సరాసరి = కనిష్ట మరియు గరిష్ట సంఖ్యల సరాసరి 


సరాసరి Download Pdf

Recent Posts