సరాసరి పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Average For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

x మరియు 1/x ల సగటు M అయిన x2 మరియు 1/x2 ల సగటు ఎంత?

   A.) 1 - M2
   B.) 1 - 2M
   C.) 2M2 - 1
   D.) 2M2 - 1

Answer: Option 'C'

x + (1/x) = 2M => x2 + 1/x2 = (2M)2 - 2 = 4M2 - 2
=> [x2 + 1/x2]/2 = [4M2 - 2]/2 = 2M2 - 1
సూచన : x + 1/x = a అయిన x2 + 1/x2 = a2 - 2 అవుతుంది

2.

ముగ్గురు బాలుర సగటు వయస్సు 24 సంవత్సరాలు. వారి వయస్సుల మధ్య నిష్పత్తి 3 : 4 : 5 అయినా చిన్నబాలుడి వయస్సు ఎంత?

   A.) 27 సంవత్సరాలు
   B.) 24 సంవత్సరాలు
   C.) 21 సంవత్సరాలు
   D.) 18 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'D'

మొత్తం నిష్పత్తి = మొత్తం విలువ 
\r\n12 భాగాలు = 72 (6 రేట్లు)
\r\nచిన్న బాలుడి వయస్సు = 3 భాగాలు = 3 × 6 = 18

3.

మొదటి '23' వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి? 

   A.) 750
   B.) 754
   C.) 725
   D.) 752

Answer: Option 'D'

సరాసరి = 2/3(n + 1)(2n + 1) = 2/3(24)(47) = 16 x 47 = 752

4.

'n' అంశాల సగటు 35, తదుపరి 'n' అంశాల సగటు 37 మరియు మిగిలిన 'n' అంశాల సగటు 42 అయితే అన్ని అంశాల సగటు ఎంత?

   A.) 38
   B.) 36
   C.)
   D.) 57

Answer: Option 'A'

ప్రతి గ్రూపు లోని అంశాల సంఖ్య సమానము కావున 
\r\nఅన్ని అంశాల సగటు = సంగతుల సగటు = (35 + 37 + 42)/3 = 38

5.

16a + 16b = 48 అయిన 'a' మరియు  'b' ల సగటు ఎంత?

   A.) 1.5
   B.) 2
   C.) 2.5
   D.) 3

Answer: Option 'A'

16a + 16b = 48 => a + b = 3 => (a + b)/2 = 3/2 = 1.5

6.

మూడు వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తం, వాటి సరాసరి కంటే 32 ఎక్కువ అయితే వాటిలో మధ్య సంఖ్య ఎంత?

   A.) 14
   B.) 16
   C.) 18
   D.) 20

Answer: Option 'B'

సరాసరి = మధ్యసంఖ్య = x అయిన 
3x - x = 32 
=> x = 16

7.

1 నుండి 35 వరకు వరుస సరిసంఖ్యల వర్గాల సరాసరి?

   A.) 484
   B.) 445
   C.) 444
   D.) 408

Answer: Option 'C'

సరాసరి = (n + 1)(n + 2)/3 = (36 x 47)/3 = 444

8.

మొదటి '6' ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 6(5/6)
   B.) 5(3/5)
   C.) 5(5/6)
   D.) 6(3/5)

Answer: Option 'A'

సరాసరి = (2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13)/6 = 41/6 = 6(5/6)    

9.

ఒక పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారం గా 7 మంది విద్యార్థులకు, రూ. 700 లను నగదు బహుమతి రూపము లో ఇస్తుంది. ప్రతి బహుమతి, తన తరువాతి విద్యార్థి కంటే రూ. 20 లు తక్కువ. కనిష్ట బహుమతి ఎంత?

   A.) రూ. 25
   B.) రూ. 30
   C.) రూ. 40
   D.) రూ. 20

Answer: Option 'C'

సగటున ఒక్క విద్యార్థి పొందిన బహుమతి = (700/7) = రూ. 100
\r\nకనిష్ట బహుమతి = 100 - 3(20) = రూ. 40

10.

1 నుండి 92 వరకు సరి సంఖ్యల సరాసరి?

   A.) 45
   B.) 44
   C.) 46
   D.) 47

Answer: Option 'D'

సరాసరి = (చివరి సరి సంఖ్య + 2)/2 = (92 + 2)/2 = 47

సరాసరి Download Pdf

Recent Posts