పడవలు - ప్రవాహములు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Boats and Streams For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

ఒక వ్యక్తి తన పడవలో ప్రవాహ దిశలో 35 కి.మీ. మరియు ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో 15 కి.మీ లను ఒక్కొక్క దానిని 5 గంటలలో ప్రయాణించగలడు. ప్రవాహ వేగము ఎంత?

   A.) 2 Kmph
   B.) 3 Kmph
   C.) 4 Kmph
   D.) 5 Kmph

Answer: Option 'A'

ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగము = (D.S) = 35/5 = 7 kmph
వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగము = (U.S) = 15/5 = 3 kmph 
ప్రవాహ వేగము = (D.S - U.S)/2 = (7 - 3)/2 = 2 Kmph

DigitalOcean Referral Badge

2.

ఒక వ్యక్తి తన పడవలో ప్రవాహ దిశలో 40 కి.మీ ల దూరమును 5 గంటలలో 18 కి.మీ. ల దూరమునే ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో 3 గంటలలో ప్రయాణించగలడు. ప్రవాహ వేగము ఎంత?

   A.) 4 Kmph
   B.) 3 Kmph
   C.) 2 Kmph
   D.) 1 Kmph

Answer: Option 'D'

ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగము = 40/5 = 8 Kmph
ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగము = 18/3 = 6 Kmph 
ప్రవాహ వేగము = y = [(DS - US)/2] = (8 - 6)/2 = 1 Kmph

DigitalOcean Referral Badge

3.

ఒక వ్యక్తి నిలకడయైన నీటిలో 3 kmph వేగముతో ఈదగలడు. ప్రవాహ వేగము 2 kmph 10 కి.మీ. ల దూరము (ప్రవాహా దిశలో) ఈది మరల తిరిగి రావడానికి మొత్తం ఎంత సమయం పడుతుంది?

   A.) 12 గంటలు 
   B.) 14 గంటలు 
   C.) 16 గంటలు 
   D.) 19 గంటలు 

Answer: Option 'A'

ప్రవాహ దిశలో వ్యక్తి వేగము = 3 + 2 = 5 kmph 
ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో వ్యక్తి వేగము = 3 - 2 = 1 kmph
పట్టిన మొత్తం సమయం = (10/5) + (10/1) = 2 + 10 = 12 గంటలు 

DigitalOcean Referral Badge

4.

ఒక నావికుడు తన పడవలో ప్రవాహ దిశలో 12 కి.మీ ల దూరమును 48 నిమిషములలో పూర్తి చేసి మరల తిరిగి రావడానికి 1 గంట 20 నిమిషములు సమయం తీసుకుంటాడు. నిలకడయైన నీటిలో పడవ వేగం ఎంత?

   A.) 8 kmph
   B.) 10 kmph
   C.) 12 kmph
   D.) 14 kmph

Answer: Option 'C'

ప్రవాహాదిశలో పడవ వేగము = 12/(48/60) = 15 kmph
వ్యతిరేక దిశలో పడవవేగం = 12/(80/60) = 9 kmph 
∴ నిలకడయైన నీటిలో పడవ వేగము = 1/2 × (15 + 9) = 12 kmph

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ప్రవాహాదిశలో పడవ వేగం 15 kmph మరియు ప్రవాహ వేగము 3 kmph అయినా ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగము ఎంత?

   A.) 8 kmph
   B.) 9 kmph
   C.) 10 kmph
   D.) 12 kmph

Answer: Option 'B'

D.S = x - y = 15 మరియు y = 3
∴ x = 12 kmph
∴ U.S = x - y = 12 - 3 = 9 kmph

DigitalOcean Referral Badge

6.

ఒక వ్యక్తి ప్రవాహ దిశలో  18 కి.మీ. ల దూరమును 4 గంటలలో ప్రయాణిస్తాడు మరియు తిరుగుప్రయాణములో అదే దూరము 12 గంటలలో ప్రయాణిస్తాడు. ప్రవాహ వేగము ఎంత?

   A.) 0.5 kmph
   B.) 3.5 kmph
   C.) 2.5 kmph
   D.) 1.5 kmph

Answer: Option 'D'

D.S = (18/4) = 9/2,
U.S = (18/12) = 3/2
ప్రవాహ వేగము = 1/2 × (D.S - U.S) = 1/2(9/2 - 3/2) = 1.5 kmp

DigitalOcean Referral Badge

7.

నిలకడయిన నీటిలో పడవ వేగము 12 kmph మరియు ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగము 8.5 kmph అయిన ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగము ఎంత?

   A.) 15.5 kmph
   B.) 18.5 kmph
   C.) 17.5 kmph
   D.) 16.5 kmph

Answer: Option 'A'

x = 12 kmph, x - y = 8.5 
=> y = 3.5 kmph
∴ ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగము  = x + y = 12 + 3.5 = 15.5 kmph

DigitalOcean Referral Badge

8.

A మరియు B అను రెండు పడవలు 108 కి.మీ. ల దూరమును వ్యతిరేకదిశ లో ప్రయాణిస్తూ వున్నవి. నిలకడయిన నీటిలో A మరియు B ల వేగాలు వరుసగా 12 kmph మరియు 15 kmph A ఆ ప్రవాహ దిశలో మరియు B వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించిన, ఎన్ని గంటలు తరువాత ఆ రెండు పడవలు కలుస్తాయి?

   A.) 7 గంటలు 
   B.) 6 గంటలు 
   C.) 4 గంటలు 
   D.) 5 గంటలు 

Answer: Option 'C'

ప్రవాహ వేగము = x kmph 
ఒకేదిశలో సాపేక్షవేగము = (12 + x) + (15 - x) = 27 (వ్యతిరేకదిశలో సాపేక్ష వేగము = వేగాల మొత్తం)
∴ పట్టు సమయం = (108/27) = 4 గంటలు 

DigitalOcean Referral Badge

9.

ఒక పడవ నిలకడయిన నీటిలో పడవ వేగము 6 kmph ప్రవాహ దిశలో వేగము, వ్యతిరేఖ దిశలో వేగమునకు 3 రెట్లు అయితే ప్రవాహ వేగము ఎంత?

   A.) 4 kmph
   B.) 3 kmph
   C.) 5 kmph
   D.) 6 kmph

Answer: Option 'B'

ప్రవాహ దిశలో వేగము : వ్యతిరేకలో వేగము 3 : 1
ప్రవాహ వేగము = (3 - 1)/(3 + 1) x 6 = 3 kmph 

Alternate method : 

3 + 1 = 4 భాగాలు = 6
3 - 1 = 2 భాగాలు = (2/4) x 6 = 3 kmph

DigitalOcean Referral Badge

పడవలు - ప్రవాహములు Download Pdf

Recent Posts