చక్రవడ్డీ పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Compound Interest For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

10% వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున, చక్రవడ్డీ ప్రకారం అసలు రూ. 1000 ఎన్ని సంవత్సరాలలో రూ. 1331 లు అవుతుంది?

   A.) 2(1/2) సంవత్సరాలు 
   B.) 2 సంవత్సరాలు
   C.) 3 సంవత్సరాలు
   D.) 3(1/2) సంవత్సరాలు

Answer: Option 'C'

A = P(1 +(R/100))n => A/P = (1 +(R/100))
=> 1331/1000 = (11/10)3 = (11/10)n
(n = 10% అయిన 1 + (R/100) = 11/10, ax = ay అయిన x = y అవుతుంది.
∴ n = 3 సంవత్సరాలు

Alternate method:
1000 -> 1331 [R = 10%, 1 + (R/100) = 11/10]
103 -> 113 కాబట్టి ఘాతమును బట్టి సంవత్సరాలు లెక్కించవచ్చు.
∴ n = 3 సంవత్సరాలు

2.

20% వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున , 6 నెలలకు ఒకసారి ఎన్ని సంవత్సరాలలో అసలు రూ. 1000 చక్రవడ్డీ ప్రకారం మొత్తం రూ. 1331 అవుతుంది?

   A.) 1(1/2) సంవత్సరాలు
   B.) 2 సంవత్సరాలు
   C.) 1 సంవత్సరాలు
   D.) 2(1/2) సంవత్సరాలు

Answer: Option 'A'

A/P = 1331/1000 = (11/10)3 = (1 + (10/100))T [R = 20% pa, R = 10% half year]
=> T = 3 half years = 1(1/2) years

3.

రూ. 12000 /- అసలు పై 10 % వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున, సంవత్సరమునకు ఒకసారి వడ్డీ కట్టే విధంగా 3 సంవత్సరాలకు అయ్యే చక్రవడ్డీ?

   A.) రూ. 3972
   B.) రూ. 1200
   C.) రూ. 3600
   D.) రూ. 1500

Answer: Option 'A'

మొత్తము (A) = P[1+(R/100)]n
= 12000[1+(10/100)]3 (R = 10% అయినప్పుడు 1 + (R/100) = 11/10 అవుతుంది )
= 12000(11/10)3 = 12000 × 1331/1000 = 15972
చక్రవడ్డీ (C.I) = A - P = 15971 - 1200 = రూ. 3972
లేదా వార్షిక వడ్డీ = 10% of 12000 = 1200
అసలుతోపాటు వడ్డీకి వడ్డీ చక్రవడ్డీ అవుతుంది
1 వ సంవత్సరం --> 1200
2వ సంవత్సరం --> 1200 + 120
3 వ సంవత్సరం --> 1200 + 120 + 120 + 12
3 సంవత్సరాలకు C I --> 3600 + 360 + 12 = 3972

4.

రూ. 8000 అసలు పై ఎంత శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు చొప్పున, 3 సంవత్సరాలకు చక్రవడ్డీ రూ. 1261 లు అవుతుంది?

   A.) 5%
   B.) 10%
   C.) 20%
   D.) 25%

Answer: Option 'A'

మొత్తం = 8000 + 1261 = 9261
A/P = 9261/8000 = (21/20)3,
1 + (R/100) = 21/20,
R = 5% [5% = 1/20]

5.

10% వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున అసలు రూ. 2000 ఎన్ని సంవత్సరాలలో మొత్తం రూ. 2420/- అవుతుంది?

   A.) 3
   B.) 2(1/2)
   C.) 2
   D.) 1(1/2)

Answer: Option 'B'

A/P = 2420/2000 = 121/100 = (11/10)2 [R = 10% => 1 + (R/100) = 11/10]
=> n = 2 సంవత్సరాలు

చక్రవడ్డీ Download Pdf

Recent Posts